Dotyczy przeglądu:

  • Księgi Przychodów i Rozchodów
  • Ksiąg Rachunkowych
  • Rejestrów VAT

Zakres szczegółowy, czas trwania audytu i rodzaj dokumentacji objętej przeglądem określany jest indywidualnie dla każdego Klienta.

Ofertą objęte są następujące czynności:

  • doradztwo księgowe i kontrola prawidłowości zapisów ujętych w Księdze Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu KPiR
  • doradztwo księgowe i kontrola prawidłowości zapisów ujętych w Księgach Rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • kontrola prawidłowości zapisów w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
  • sprawdzenie prawidłowości naliczeń w deklaracjach podatkowych  PIT, CIT, VAT
  • sprawdzenie prawidłowości opodatkowania transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz węwnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu usług
  • przegląd umów i kontraktów mających wpływ na poprawność przebiegu zdarzeń gospodarczych
  • sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT zgodnie z przedmiotem działalności firmy i dokumentami rejestracyjnymi
  • sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT pod względem zastosowania prawidłowych stawek VAT
  • prawidłowość księgowań list płac oraz zgodności opodatkowania świadczeń pracowniczych z zapisami w księgach
  • sprawdzenie poprawności rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych
  • sprawdzenie prawidłowości księgowań RMK
  • sprawdzenie prawidłowości sporządzanych dokumentów PK
  • przegląd raportów kasowych i WB oraz sprawdzenie prawidłowości ich księgowania
  • sprawdzenie prawidłowości rozliczania różnic kursowych