Usługi doradztwa podatkowego

 • bieżące doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych danin publicznoprawnych, związane z bieżącą działalnością firmy,
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń, podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej,
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej,
 • konstruowanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,
 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej,
 • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej,
 • uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym lub skarbowym jako pełnomocnik lub doradca Klienta,
 • występowanie w imieniu klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
 • przeprowadzanie przeglądów podatkowych,
 • tworzenie dokumentacji cen transferowych jak i doradztwo w zakresie polityki cenowej,
 • przeprowadzanie przekształceń strukturalnych (w szczególności dotyczących przekształceń, fuzji, przejęć, podziałów, aportów przedsiębiorstwa, zmiany formy prawnej),