Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
fundacje i stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

1.KSIĘGI RACHUNKOWE

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Stowarzyszenia/Fundacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej poprzez dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy Stowarzyszenia/Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia/Fundacji
 • reprezentowanie Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego

 

2. REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
 • reprezentacja Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT

 

3. POZOSTAŁE USŁUGI

 • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad Stowarzyszeniem/Fndacją
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu , opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania
 • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych
 • doradztwo podatkowe zmierzające do optymalizacji podatkowej Stowarzyszenia/Fundacji
 • bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych
 • przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w Stowarzyszeniu/Fundacji
 • zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring