1. KSIĘGI RACHUNKOWE

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego

 

2. REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT

 

3. POZOSTAŁE USŁUGI

 • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką, opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania
 • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych
 • doradztwo podatkowe zmierzające do optymalizacji podatkowej firmy
 • bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych
 • przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w firmie
 • zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring