• zapoznanie się z przedmiotem działalności, problemami organizacyjnymi
 • weryfikacja zakresów obowiązków na stanowiskach pracy
 • weryfikacja nazewnictwa stanowisk w kontekście zadań i specyfiki branży
 • weryfikacja struktury organizacyjnej
 • weryfikacja standardu tworzonych procedur i instrukcji oraz zaproponowanie zmian
 • weryfikacja regulaminów wynagradzania
 • weryfikacja istniejących systemów wynagradzania
 • propozycja systemów motywacyjnych w dwóch wariantach: prowizyjnym oraz uzależnionym od systemu ocen pracowniczych
 • przegląd ryzyk wynikających z zawartych umów, porozumień
 • analiza istniejącego obiegu dokumentów , dostosowanie obiegu dokumentów do potrzeb firmy
 • weryfikacja planu kont i polityki rachunkowości , propozycje zmian
 • analiza źródeł przychodów i kosztów wg miejsc powstawania
 • analiza wskaźnikowa , badanie rentowności
 • analiza płynności finansowej w tym monitoringu należności przeterminowanych
 • weryfikacja istniejących raportów , zaproponowanie nowych standardów
 • inne związane z przedmiotem audytu uzależnione od potrzeb Klienta