Dotyczy przeglądu:

 • Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ksiąg Rachunkowych
 • Rejestrów VAT

Zakres szczegółowy, czas trwania audytu i rodzaj dokumentacji objętej przeglądem określany jest indywidualnie dla każdego Klienta.

Ofertą objęte są następujące czynności:

 • doradztwo księgowe i kontrola prawidłowości zapisów ujętych w Księdze Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu KPiR
 • doradztwo księgowe i kontrola prawidłowości zapisów ujętych w Księgach Rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • kontrola prawidłowości zapisów w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
 • sprawdzenie prawidłowości naliczeń w deklaracjach podatkowych  PIT, CIT, VAT
 • sprawdzenie prawidłowości opodatkowania transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz węwnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu usług
 • przegląd umów i kontraktów mających wpływ na poprawność przebiegu zdarzeń gospodarczych
 • sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT zgodnie z przedmiotem działalności firmy i dokumentami rejestracyjnymi
 • sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT pod względem zastosowania prawidłowych stawek VAT
 • prawidłowość księgowań list płac oraz zgodności opodatkowania świadczeń pracowniczych z zapisami w księgach
 • sprawdzenie poprawności rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych
 • sprawdzenie prawidłowości księgowań RMK
 • sprawdzenie prawidłowości sporządzanych dokumentów PK
 • przegląd raportów kasowych i WB oraz sprawdzenie prawidłowości ich księgowania
 • sprawdzenie prawidłowości rozliczania różnic kursowych