Realizując usługę monitoringu zwracamy szczególną uwagę na tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji handlowych z Państwa Klientami.

  • wdrażanie procedur zarządzania należnościami
  • bieżąca aktualizacja sald rozrachunkowych z kontrahentami
  • przygotowywanie   wezwań do zapłaty
  • przygotowywanie not odsetkowych
  • przygotowywanie pism kompensacyjnych
  • polubowne egzekwowanie należności
  • przygotowywanie układów ratalnych
  • dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego