Księgi Rachunkowe Fundacji i Stowarzyszeń

Korzyści z obsługi przez biuro rachunkowe AFK Centrum Obsługi Biznesu:

bezpośredni kontakt

Bezpośredni kontakt z księgową, kadrową i doradcą

Otrzymujesz silne, potrójne wsparcie dla Twojego biznesu.

pulpit klienta

Zdalny dostęp do Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego

Uzyskujesz zdalny dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących Twojej firmy, m.in.: dane księgowe związane z rozliczeniami podatkowymi i sprawozdawczością finansową, dane dotyczące rozrachunków oraz informacje z obszaru środków trwałych.

oszczedność czasu

Oszczędność czasu i zasobów

Wykorzystujesz nasze kadry, naszą wiedzę, doświadczenie i infrastrukturę, by rozwijać swoją organizację pozarządową.

Księgi Rachunkowe Fundacji i Stowarzyszeń od 250 zł*

*Powyższa cena jest ceną orientacyjną netto.

Ostateczna wycena usługi zależy od tego, czy organizacja pozarządowa ma status OPP oraz czy prowadzi nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego.

Przykładowy zakres obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej przez AFK Centrum Obsługi Biznesu:

 • Nadzór głównego księgowego nad prowadzoną dokumentacją księgową organizacji pozarządowej.
 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont fundacji lub stowarzyszenia w sposób ułatwiający rozliczenie się organizacji z otrzymanych dotacji.
 • Księgowanie wydatków organizacji w taki sposób, by wpływały pozytywnie na ostateczny wynik finansowy i wzrost wskaźników efektywności fundacji i stowarzyszenia.
 • Sygnalizowanie problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności wysyłanych do określonych instytucji, w tym do Urzędu Skarbowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).
 • Sporządzanie informacji dodatkowych, pomocnych przy ocenie rentowności działalności całej organizacji np. kosztów danego programu i kosztów administracyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji.
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych CIT oraz rocznej deklaracji podatkowej CIT-8.
 • Złożenie do Urzędu Skarbowego informacji o wysokości otrzymanej darowizny na formularzu CIT-D.
 • Roczne rozliczenie zaliczek z tytułu zatrudnienia przez organizację pozarządową osób na umowę o dzieło, na zlecenie lub z umowy o pracę – na formularzu PIT4R.
 • Wysłanie – na formularzu PIT 11 – pracownikom, z którymi organizacja zawierała umowy, informację o dochodach i odprowadzonym podatku (podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • Zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie organizacji pozarządowej jako czynnego podatnika podatku VAT.
 • Rozliczanie podatku VAT z działalności gospodarczej organizacji pozarządowej lub przychodów pochodzących z działalności odpłatnej (za miesiąc poprzedzający).
 • Złożenie w gminie deklaracji zerowej o wynajętym lokalu na działalność statutową przez Organizację Pożytku Publicznego.
 • Złożenie w urzędzie gminy rocznej deklaracji podatku od nieruchomości w zakresie posiadanych przez organizację pozarządową nieruchomości lub wynajmowanych od gminy (urzędu) lokali.
 • Przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe (CIT, VAT, podatek od nieruchomości).
 • Kontrola poprawności wpłat do Urzędu Skarbowego.
 • Współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych.
 • Reprezentowanie organizacji pozarządowej przed Urzędem Skarbowym podczas czynności sprawdzających i kontrolnych w zakresie CIT, PIT i VAT.
 • Sporządzanie pism w sprawach księgowych i podatkowych.
 • Bieżące informowanie organizacji o zmianach prawnych w rachunkowości i podatkach.
 • Zgłoszenie organizacji samorządowej do ZUS i wyrejestrowanie płatnika składek.
 • Zgłoszenie do ZUS oraz wyrejestrowanie zatrudnionych przez organizację pozarządową pracowników na umowę o pracę lub zlecenie.
 • Przesyłanie deklaracji ZUS za zatrudnionych pracowników (a w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) (za miesiąc poprzedzający).
 • Przygotowanie przelewów na zaliczki na podatek (podatek dochodowy od osób fizycznych), za osoby, które zatrudnia organizacja pozarządowa (za miesiąc poprzedzający).
 • Kontrola poprawności wpłat do ZUS.
 • Aktualizacja danych w ZUS – sporządzanie deklaracji (np. DRA, RCA, RMUA, ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA) oraz informacji ZUS IWA.
 • Sporządzanie pism w sprawach ZUS.
 • Reprezentowanie organizacji pozarządowej przed ZUS i podczas kontroli urzędu.
 • Wsparcie biznesowe Doradcy Klienta.
 • Sporządzanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu organizacją pozarządową.
 • Wykonywanie czynności sprawozdawczych, np. do GUS.
 • Przechowywanie rozliczanej dokumentacji.

Jesteś zainteresowany usługą?