Subwencja finansowa PFR – Program pomocy dla firm

Program Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), to środki rządowe w ramach tarczy finansowej na finansowanie przedsiębiorstw, udzielane na warunkach preferencyjnych, w znacznej części bezzwrotne, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Dla kogo tarcza finansowa PFR?

Program adresowany jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Jaki jest cel Programu?

W ramach Programu są udostępniane mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom środki finansowe na warunkach preferencyjnych, w znacznej części bezzwrotne, dla zapewnienia ich płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Subwencję można przeznaczyć m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów, urządzeń i innych środków trwałych, pokrycie wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami.

Otrzymaną subwencją można również przedterminowo spłacić kredyty do maksymalnej wysokości 25% wartości otrzymanej subwencji.

Jak ustalany jest status firmy, czy kwalifikuje się do Programu?

By uzyskać subwencję z Tarczy Finansowej, trzeba spełniać następujące warunki na 31 grudnia 2019 r.:

 • Mikrofirma:
  • zatrudniać od 1 do 9 pracowników (na podstawie stosunku pracy, nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną) oraz
  • mieć roczny obrót za 2019 r. lub sumę bilansową za 2019 r. nie przekraczającą kwoty 2 mln euro.
 • MŚP:
  • zatrudniać do 249 osób (na podstawie stosunku pracy nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną),
  • posiadać roczny obrót za 2019r. nie przekraczający 50 mln euro
   lub
   sumę bilansową za 2019 r. nie przekraczającą 43 mln euro,
  • nie być mikrofirmą
   lub
   nie być Beneficjentem Programu DP (tarcza finansowa PFR dla dużych firm).

Przy ustalaniu stanu zatrudnienia w przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na umowie o pracę, należy je zsumować. Zatem dwóch pracowników zatrudnionych na pół etatu w rozumieniu kryteriów Tarczy Finansowej, oznaczają jednego pracownika (jeden etat).

Za pracowników, na etapie ustalania statusu firmy, nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Na potrzeby ustalenia statusu firmy należy uwzględniać również dane tych przedsiębiorstw, w ramach których zachodzą relacje powiązania lub partnerstwa.

Gdzie należy składać wnioski o wsparcie w ramach Programu?

Bezpośrednią obsługą wniosków o udzielenie dofinansowania zajmują się banki na podstawie umów zawartych z PFR. Wnioski można składać poprzez system bankowości elektronicznej. Wniosek składa się na udostępnionym przez bank formularzu. O przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak wygląda procedura wnioskowania i udzielenia wsparcia w ramach Programu?

Można wyróżnić następujące etapy procedury udzielenia wsparcia w ramach Programu:

 1. Poprawne wypełnienie i podpisanie wniosku przez przedsiębiorcę lub jego biuro rachunkowe w systemie bankowości elektronicznej.
 2. Wygenerowanie przez system umowy subwencji finansowej.
 3. Wydanie przez PFR jednej z trzech możliwych decyzji:
  • decyzja pozytywna – udzielenie finansowania – Beneficjent otrzyma całą wnioskowaną kwotę przelewem na podany rachunek bankowy, a bank przekaże Beneficjentowi decyzję PFR;
  • decyzja pozytywna – modyfikacja zakresu – Beneficjent otrzyma przelewem na podany rachunek bankowy niższą kwotę niż wnioskowana. W decyzji PFR wskazana będzie przyczyna przyznania niższej kwoty subwencji finansowej. W pozostałym zakresie wnioskodawca będzie uprawniony do złożenia odwołania po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia;
  • decyzja negatywna – odmowa udzielenia wsparcia – Beneficjent nie otrzyma jakiejkolwiek części kwoty wskazanej we wniosku. Wnioskodawca będzie uprawniony do ponownego złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.

Czy subwencję można otrzymać również na osoby zatrudnione na umowę zlecenia?

PFR przy obliczaniu kwoty przysługującej subwencji pracownika traktuje szeroko.

Pracownikiem jest:

 • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz
 • osoba współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (zatrudniona na umowę zlecenia lub umowę o dzieło albo inną formę umowy cywilnoprawnej),

zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję.

Do pracowników wliczają się także osoby na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich lub przebywające na zwolnieniach lekarskich.

W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na umowie o pracę, sumuje się je. W przypadku osób współpracujących, każda z nich traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (niezależnie od relacji: liczba godzin na umowie zlecenie / liczba godzin na etacie pracowniczym). Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).

Czy samozatrudniony może otrzymać subwencję finansową?

Jeżeli w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej firma nie zatrudnia nikogo na podstawie stosunku pracy, nie może ubiegać się o subwencję finansową.

Jak złożyć odwołanie od decyzji PFR?

Przedsiębiorca może złożyć odwołanie od pierwotnej decyzji. Odwołanie może zostać złożone nie więcej niż 2 razy oraz nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej, gdy beneficjent otrzymał decyzję o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana.

Proces składania i rozpatrywania odwołania przebiega dokładnie tak samo jak proces dotyczący pierwotnego wniosku.

Czy wsparcie w ramach Programu może być łączone ze świadczeniem postojowym?

Wsparcie w ramach Programu można łączyć z innymi formami wsparcia w związku z COVID-19 niestanowiącymi pomocy publicznej, np. ze świadczeniem postojowym. Łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć:

 • 800 tyś. EUR;
 • 120 tys. EUR – w przypadku beneficjentów działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • 100 tys. EUR – w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Jakie są warunki zwrotu subwencji finansowej?

Co do zasady, co najmniej 25% kwoty subwencji finansowej podlega zwrotowi. Kwota, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13. miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

Mikrofirma zwraca:

 • 100% wartości subwencji w przypadku:
 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę,
 • otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

Subwencja będzie podlegać również zwrotowi, w przypadku redukcji zatrudnienia. Jeżeli  przedsiębiorca utrzyma 100% poziomu zatrudnienia przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, zwróci jedynie 25% kwoty subwencji, zachowując dla siebie pozostałe 75%. W przypadku redukcji zatrudnienia do stanu niższego niż 50% pierwotnego poziomu zatrudnienia przedsiębiorca będzie mógł zachować jedynie 25% całkowitej wartości subwencji finansowej. Pozostała kwota subwencji będzie podlegać zwrotowi.

Wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia do 50% można ustalić za pomocą poniższego wzoru.

W przypadku mikrofirm, których spadek przychodów wyniósł więcej niż 75%, Polski Fundusz Rozwoju może podjąć decyzję o umorzeniu części subwencji.

Czy wniosek o subwencję może złożyć biuro rachunkowe przedsiębiorcy?

Wniosek o subwencję może złożyć biuro rachunkowe, jeśli posiada dostęp do bankowości elektronicznej przedsiębiorcy. Do tego biuro rachunkowe musi legitymować się należytym umocowaniem (pełnomocnictwem) do działania w imieniu przedsiębiorcy, którego wzór jest załącznikiem do Regulaminu ubiegania się o subwencję z programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm oraz jest dostępny w bankowości elektronicznej. Pełnomocnictwo należy wydrukować i podpisać zgodnie z reprezentacją firmy. Dodatkowo, jeżeli do zawarcia umowy subwencji wymagane są wewnętrzne zgody korporacyjne (w przypadku spółek) lub zgoda małżonka/wspólnika spółki cywilnej (jdg, sc), takie zgody również powinny być udzielone biuru rachunkowemu.

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę