Krajowy System e-Faktur. KSeF Co To? - AFK COB

KSeF

Krajowy System e-Faktur to rozwiązanie wprowadzone w 2022 roku przez Ministerstwo Finansów. Ogólnokrajowa platforma już wkrótce stanie się obowiązkowa dla wszystkich podmiotów wystawiających i przesyłających dokumenty sprzedaży. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć najważniejsze informacje o systemie KSeF. Odkryj: co to, od kiedy jest obowiązkowy, jak działa i dlaczego warto z niego skorzystać. Na koniec wyjaśnimy Ci także jak nasze biuro rachunkowe może Ci pomóc w KSeF.

KSeF
KSeF - cel

Czym jest KSeF?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to inicjatywa Ministerstwa Finansów stworzona w celu centralizacji i uproszczenia procesu fakturowania w Polsce. Jest to platforma komputerowa, która służy do generowania, odbierania i przechowywania faktur w ustrukturyzowanej formie. System KSeF działa jako pośrednik w procesie fakturowania, łącząc systemy fakturowania i księgowości różnych podmiotów gospodarczych. Platforma, poza centralizacją, wprowadza również mechanizmy zabezpieczające, takie jak zarządzanie uprawnieniami, co gwarantuje bezpieczeństwo danych. W dłuższej perspektywie, wprowadzenie KSeF ma sprawić, że elektroniczne przesyłanie dokumentów stanie się dominującą formą obrotu fakturami, dzięki czemu zarówno instytucje państwowe, jak i podmioty gospodarcze będą mogły w łatwy sposób zapoznać się z nimi.

Od kiedy i dla kogo obowiązkowy KSeF?

1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur KSeF został wprowadzony do użytku dobrowolnego. Dzięki temu każdy podatnik może wystawiać faktury w ramach tej platformy. Zastanawiasz się od kiedy KSeF stanie się obowiązkowy? Zgodnie z decyzją derogacyjną wydaną przez Radę Unii Europejskiej z 17 czerwca 2022 roku fakturowanie elektroniczne stanie się obligatoryjne w Polsce. Nie nastąpi to jednak od razu. Zakłada się, że obowiązek będzie dotyczył czynnych podatników VAT od 1 lipca 2024 roku, a podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT od 1 stycznia 2025 roku.

01.01.2022 r.

Przedsiębiorcy mogą przystąpić do KSeF dobrowolnie

01.07.2024 r.

Obowiązek korzystania z KSeF dla czynnych podatników VAT

01.01.2025 r.

Obowiązek dla podatników podmiotowo oraz przedmiotowo zwolnionych z VAT

Kiedy jest konieczność wystawienia faktury ustrukturyzowanej, a kiedy nie?

Obowiązek wystawienia sprzedażowej faktury ustrukturyzowanej istnieje w przypadku świadczenia usług dla wszystkich przedsiębiorców, osób prowadzących działalności gospodarcze itp.

Z KSeF zostają wyłączone:

Faktury konsumenckie (tzw. B2C, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

Bilety, które uznawane są za faktury, w tym paragony na autostradach płatnych

Faktury wystawiane w ramach OSS i IOSS

Faktury wystawione przez podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium Polski

Jak zacząć?
Nadawanie uprawnień w KSeF

Jednoosobowa działalność gospodarcza
(podatnik będący osobą fizyczną)
 • do autoryzacji służy profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny
 • osoba fizyczna może nadawać w KSeF uprawnienia innym osobom fizycznym, np. pracownikom, biuru rachunkowemu itd.
Podatnik niebędący osobą fizyczną
 • autoryzacja w KSeF następuje za pomocą elektronicznej pieczęci kwalifikowanej
 • jeżeli podatnik niebędący osobą fizyczną nie posiada ww. pieczęci, należy do Urzędu Skarbowego złożyć ZAW-FA, na tym druku nadaje się uprawnienia do korzystania z KSeF osobie fizycznej w imieniu spółki
 • uprawniona do działania w KSeF osoba fizyczna może nadawać kolejne uprawnienia innym osobom fizycznym
KSeF - uprawnienia

Do uwierzytelnienia danych mogą posłużyć:

Profil zaufany
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest równoznaczny podpisowi własnoręcznemu

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest cyfrowym odpowiednikiem pieczęci firmowej

Token wygenerowany przez KSeF

Składa się z 40 cyfr, jest przypisany do konkretnej organizacji i określonego zakresu uprawnień

KSeF - uprawnienia właścicielskie

Podatnik posiadający uprawnienia „właścicielskie”

Osoba uprawniona do KSeF może nadawać uprawnienia w następujących obszarach:

nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF

wystawiania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych

(tylko) dostępu do faktur ustrukturyzowanych (bez możliwości wystawiania)

„samofakturowanie”

Faktura ustrukturyzowana FA(2) – definicja, wystawianie i odbieranie poprzez KSeF

Faktura ustrukturyzowana FA(2) to faktura, która zawiera odpowiednie, zdefiniowane w przepisach informacje i ma specjalną strukturę. E-faktura KSeF to plik XML, generowany według określonego wzorca. Platforma KSeF umożliwia także jej wizualizację w formacie PDF. Faktura ustrukturyzowana jest udostępniana i otrzymywana przy użyciu interfejsu KSeF. Ma przydzielony przez system numer identyfikacyjny. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu, w którym zostaje przesłana do systemu. Wówczas dokument jest weryfikowany w oparciu o wzór faktury ustrukturyzowanej. Jeśli jego odbiorca nie wyraził akceptacji, faktura zostanie mu przesłana w postaci z nim uzgodnionej.

Fakturę ustrukturyzowaną można wystawić przy użyciu dotychczasowego oprogramowania finansowo-księgowego zintegrowanego z KSeF. Należy sprawdzić, czy operator przewiduje taką integrację, w jakim terminie oraz czy będzie pobierał z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie

Ministerstwo Finansów udostępniło narzędzia, za pomocą których możliwe jest wystawienie
faktury ustrukturyzowanej:

 • aplikacja e-mikrofirma
 • aplikacja KSeF

Na ten moment nie są one jednak na tyle rozbudowane, żeby umożliwić integrację
z oprogramowaniem podatników. Dedykowane są przedsiębiorcom, których
średniomiesięczna ilość wystawianych faktur jest bardzo mała.

System ERP – enova365

AFK Centrum Obsługi Biznesu, jako Dystrybutor i Autoryzowany Partner enova365, oferuje
swoim Klientom program zintegrowany z KSeF. System ERP enova365 łączy Klientów z KSeF
w cenie standardowej licencji. Jest systemem finansowo-księgowym, w którym można
wystawiać i odbierać faktury ustrukturyzowane, prowadzić magazyn, a to tylko niektóre
funkcjonalności programu.

Kilka słów ze strony Producenta:

enova365 to nowoczesne, rozbudowane oprogramowanie do zarządzania, automatyzacji
oraz cyfryzacji procesów firmy. To system ERP, który łączy całą firmę, analizuje dane
i usprawnia pracę kadr, księgowości, produkcji czy sprzedaży. enova365 maksymalnie
utrudnia popełnianie błędów przez pracowników. Program jest dostępny w dowolnej formie:
w chmurze, lokalnie, w komputerze (okienkowa wersja), przez przeglądarkę, w telefonie czy
tablecie.

Aby zapoznać się z pakietami dedykowanymi Klientom AFK Centrum Obsługi Biznesu,
zapraszamy do kontaktu.

KSeF - ERP
KSeF - Enova

Wystawienie i odebranie faktury ustrukturyzowanej krok po kroku

Wystawca:

 1. Przygotowanie merytoryczne faktury – określenie wszystkich wymaganych i opcjonalnych pól schemy faktury, takich jak nazwa i adres nabywcy, dane sprzedawcy, opis towarów lub usług, kwota netto, stawka podatku VAT, kwota podatku VAT, kwota brutto
 2. Przygotowanie techniczne faktury – utworzenie pliku XML, zawierającego dane
  faktury w formacie zgodnym ze schematem KSeF
 3. Autoryzacja użytkownika w KSeF – fakturę wystawia osoba uprawniona w KSeF
 4. Wysłanie faktury do KSeF – data wysyłki jest uznawana za datę wystawienia faktury

KSeF:

 1. Walidacja faktury i jej przyjęcie (bądź nie) do KSeF
 2. Wysyłka informacji zwrotnej o poprawności faktury i nadanie numeru referencyjnego KSeF

Odbiorca:

 1. Autoryzacja użytkownika w KSeF – osoba uprawniona do odbioru faktur
 2. Wybranie przedziału czasowego, z jakiego pobierane są faktury
 3. Pobranie faktur oraz import do systemu

Co się zmieni po wejściu w życie KSeF?

brak możliwości poprawienia wystawionego już dokumentu – konieczność sporządzenia faktury korygującej przez sprzedawcę

brak możliwości wystawienia not korygujących przez nabywcę

brak możliwości wygenerowania faktury proforma w KSeF, większa częstotliwość wystawiania faktur zaliczkowych

brak możliwości dodawania do faktur ustrukturyzowanych załączników – specyfikacji, protokołów czy gwarancji

zmieniony wygląd dotychczasowych faktur – kod QR oraz numer KSeF na dokumencie

data wysłania do KSeF = data wystawienia faktury

Nowe obowiązki

wysyłanie faktur elektronicznych

otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych

pobieranie potwierdzeń i nadanych numerów KSeF

rejestrowanie osób uprawnionych do KSeF

informowanie kontrahentów zagranicznych o zmianie formatu i wyglądu faktur oraz o zmianie sposobu ich przekazywania

KSeF - nowe obowiązki

Zalety i korzyści płynące z KSeF

Zdecydowanie się na KSeF przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorców, w tym:

uproszczenie archiwizacji – KSeF przejmuje na siebie obowiązki związane z przechowywaniem i archiwizacją faktur, co wyklucza konieczność przechowywania ich w formie papierowej przez przedsiębiorców;

usprawnienie kontroli VAT – jeden scentralizowany system e-faktur umożliwia podmiotom państwowym łatwiejsze monitorowanie transakcji zakupu i sprzedaży. Dzięki temu kontrole na gruncie VAT stają się bardziej efektywne;

bezpieczeństwo i standaryzacja – jednolity format faktur eliminuje wiele błędów i nieścisłości podatkowych. Ponadto system gwarantuje, że faktura zostanie dostarczona w czasie rzeczywistym;

automatyzacja procesów – dzięki KSeF procesy fakturowania i księgowania są bardziej zautomatyzowane, co nie tylko przyspiesza procedury, ale również zmniejsza ryzyko błędów;

szybsze zwroty VAT – dla tych, którzy korzystają z systemu, czas oczekiwania na zwrot VAT został skrócony z 60 do 40 dni;

łatwy dostęp do faktur – użytkownicy mogą łatwo przeglądać i pobierać faktury przez system, eliminując tym samym problemy związane z zagubionymi dokumentami wysłanymi tradycyjną pocztą lub e-mailem;

wsparcie ze strony rządu – przystąpienie do KSeF jest obecnie dobrowolne, ale rząd oferuje liczne zachęty dla tych, którzy zdecydują się na tę opcję, takie jak zwolnienie z pewnych obowiązków administracyjnych.

Podsumowując, KSeF nie tylko upraszcza i automatyzuje procesy fakturowania i księgowania, ale także przynosi realne korzyści finansowe i operacyjne dla przedsiębiorców. Jego wdrożenie to krok ku nowocześniejszemu i bardziej efektywnemu zarządzaniu finansami firmy.

darmowa platforma EDI – wymiana danych pomiędzy systemami informatycznymi

bezpłatne archiwum faktur elektronicznych

przyspieszenie obiegu dokumentów

krótszy termin zwrotu VAT

zwolnienie z obowiązku przekazywania plików JPK_FA na żądanie

bezpieczeństwo interpretacyjne – jednolity format faktury elektronicznej taki sam dla wszystkich

kontrahent nie może powiedzieć, że nie otrzymał faktury, ponieważ jest do niego wysyłana natychmiast w czasie rzeczywistym

usprawnienie wymiany korekt

Sankcje (wchodzą w życie od 01.01.2025r.)

Art. 106ni. ust. 1. Jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi określonemu w:

 • art. 106ga ust. 1 – nie wystawił faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur
 • art. 106nf ust. 1 lub art. 106nh ust. 1 – wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem
 • art. 106nf ust. 6 lub art. 106nh ust. 2 – nie przesłał w terminie faktury do Krajowego Systemu e-Faktur

Naczelnik Urzędu Skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną wynoszącą do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną wynoszącą do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur.

Wpływy z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania Naczelnika Urzędu Skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.
 

Jak zacząć korzystać z KSeF?

Obecnie na KSeF mogą zdecydować się:

 • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
 • przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,
 • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

Aby skorzystać z Krajowego Systemu e-Faktur należy posiadać podpis zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny, kwalifikowaną pieczęć elektroniczną lub token wygenerowany przez KSeF. Pierwsze logowanie należy przeprowadzić na podstronie rządowej: Krajowy System e-Faktur (KSeF).

 

Krajowy System e-Faktur a biuro rachunkowe

Pierwotne uprawnienia do zarządzania fakturami w ramach KSeF ma podatnik. Może on jednak wskazać podmioty uprawnione do wystawiania faktur. Dlatego chociaż główny ciężar odpowiedzialności za zarządzanie fakturami w KSeF spoczywa na przedsiębiorcach, biura rachunkowe są często tymi, które faktycznie zajmują się operacjami fakturowania w ich imieniu. Warto podkreślić, że oprogramowanie wykorzystywane przez biura rachunkowe musi być w pełni kompatybilne z KSeF. Dzięki temu możliwe jest sprawne wysyłanie faktur zgodnych z normami systemu. Dlatego wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest kluczowy, aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie w systemie KSeF. Jeśli zastanawiasz się nad tym krokiem, biuro rachunkowe AFK to doskonały wybór. Dlaczego? Oto kilka powodów:

– posiadamy bogate doświadczenie w zakresie fakturowania elektronicznego,

– korzystamy z zaawansowanego oprogramowania, które jest w pełni zintegrowane z Krajowym Systemem e-Faktur,

– w AFK zawsze dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Dzięki temu masz pewność, że wszelkie kwestie związane z KSeF zostaną załatwione w sposób, który najlepiej odpowiada Twojemu biznesowi,

– oprócz obsługi KSeF, biuro rachunkowe AFK oferuje szeroką gamę usług księgowych, kadrowo-płacowych i doradczych, które pomogą Ci zoptymalizować finanse Twojej firmy,

– dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych.

Wybierając biuro rachunkowe AFK, inwestujesz w pewność i profesjonalizm. Niezależnie od tego, czy jesteś małym przedsiębiorcą, czy prowadzisz duży biznes, możesz liczyć na nasze wsparcie w obszarze KSeF i nie tylko. Skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się, jak możemy pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces w cyfrowej erze fakturowania.