Regulamin afk-cob.pl

Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu internetowego AFK Centrum Obsługi Biznesu, znajdującego się pod adresem www.afk-cob.pl oraz www.afkcob.pl i określa:
 1. warunki korzystania i funkcjonowania serwisu,
 2. prawa i obowiązki użytkowników serwisu,
 3. obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu.
 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Usługi wymienione w Serwisie świadczone są w oparciu o odrębną umowę.
 3. Wszystkie ceny usług wskazane w Serwisie są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.

Słowniczek

 1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 1. Usługodawca – AFK Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. (w skrócie AFK COB) z siedzibą we Wrocławiu (50-559), ul. Świeradowska 51/57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000327942, posiadająca NIP: 8992664769.
 2. Enova365 – zewnętrzny system ERP, którego właścicielem jest Soneta sp. z o. o. (NIP: 679-27-05-304, REGON: 356381673, KRS: 0000109244)
 3. Autoryzowany dystrybutor oprogramowania ERP enova365. AFK Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 4. Panel Klienta – miejsce logowania do systemu ERP enova365. Zasady logowania do systemu enova365 (login i hasło) oraz użytkowania z serwisu ERP określone są przez Soneta sp. z o.o.
 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.afk-cob.pl oraz www.afkcob.pl .
 2. Cennik – publikowany na stronie internetowej obowiązujący Cennik usług netto.
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 4. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu działalności gospodarczej, w tym m.in. z zakresu finansów, księgowości, usług najmu oraz szkoleń i ERP.
 5. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Serwisu.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej, oraz by zamówić rozmowę oraz wysłać wiadomość – także konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Po stronie Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jest zapewnienie we własnym zakresie powyższych urządzeń oraz oprogramowania a także adresu poczty elektronicznej.

Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.

Formularze rejestracyjne i kontaktowe

 1. W celu skontaktowania się z Usługodawcą przy pomocy formularza zamówienia usługi oddzwonienia oraz formularza kontaktowego Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem w/w formularzy znajdujących się w Serwisie, podać swoje imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, firmę oraz zaznaczyć zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia kontakt z Usługodawcą.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu. Warunkowe lub ograniczone wyłączenie określonych treści Regulaminu nie jest dopuszczalne.

Funkcjonalność Serwisu

 1. Serwis przedstawia zakres działalności , ofertę usługową, ceny usług, dane kontaktowe Usługodawcy oraz prezentuje treści przydatne w prowadzeniu działalność gospodarczej z zakresu księgowości i szeroko rozumianej przedsiębiorczości.
 2. W ramach Serwisu mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, tablet).

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych i kontaktowych w zamieszczonych w Serwisie formularzach, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Panelu Klienta. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Nazwy Użytkownika i wygenerowanie nowego Hasła. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy oprogramowania ERP (Sonata sp. z o.o.)
 4. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Serwis stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej, a Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Panelu Klienta.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 9. Treści publikowane w serwisie nie stanowią porady prawnej księgowej lub podatkowej i mają wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny bez powiązania z konkretnym Użytkownikiem .

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@afkcob.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Ochrona własności intelektualnej

 1. Treści, zdjęcia multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 3. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Użytkownik wyraża darmową zgodę na wykorzystywanie w celach marketingowych szeroko rozumianych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii – w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika – na temat usług przez oferowanych przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika na profilach społecznościowych Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 29.10.2018.