Usługi księgowe Wrocław – księgowość pełna i uproszczona

W Biurze rachunkowym AFK prowadzimy profesjonalne usługi księgowe we Wrocławiu, w tym pełną i uproszczoną księgowość firm, fundacji i stowarzyszeń.

Pełna księgowość

Prowadzona przez AFK pełna księgowość we Wrocławiu daje wiedzę w zakresie całościowego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i procesów gospodarczych w nim zachodzących. W ramach pełnej księgowości prowadzimy:

 • ewidencję przychodów i kosztów,
 • ewidencję majątku i źródeł jego finansowania,
 • inwentaryzację majątku i zobowiązań,
 • sprawozdania finansowe,
 • karty wynagrodzeń pracowników.

Pełna księgowość działalności gospodarczej składa się z Zasad Polityki Rachunkowości i ksiąg rachunkowych. Biuro rachunkowe AFK Centrum Obsługi Biznesu oferuje profesjonalne usługi księgowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek oraz stowarzyszeń w mieście Wrocław, a także w całej Polsce. Prowadzimy również rzetelne usługi kadrowo-płacowe we Wrocławiu

Zasady Polityki Rachunkowości

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe jest zobowiązany do opracowania w języku polskim zasad polityki rachunkowości, które będą zawierać poniższe informacje:

 • określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 • wybór metody wyceny aktywów i pasywów, a także sposób ustalania wyniku finansowego,
 • charakterystykę wybranego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

– zakładowy plan kont,
– spis stosowanych ksiąg rachunkowych,
– opis sposobu przetwarzania danych.

Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe obejmują:

 • dziennik,
 • konta księgi głównej,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

W niektórych przypadkach prowadzenie księgowości tak złożonego systemu ewidencyjnego jest obligatoryjne. Obecnie obowiązek przejścia na pełne księgi rachunkowe dotyczy:

 • osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich oraz
 • przedsiębiorstwa w spadku działającego zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 ze zm.)

jeśli ich przychody w roku 2020 wyniosły 8 746 800 zł.

Limit przychodów, od którego należy prowadzić pełną rachunkowość, ustalany jest w euro i wynosi obecnie 2 mln euro. Jest on następnie przeliczany na PLN według kursu średniego NBP.

Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych obejmuje także księgowość spółek – przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Szczegółowy wykaz podmiotów, których obowiązuje pełna księgowość, znajduje się w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Biuro księgowe Wrocław – księgowość uproszczona

Uproszczona księgowość dla firm we Wrocławiu i w całej Polsce polega na prostej rejestracji zdarzeń finansowych i nie wymaga prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Księgowość uproszczona występuje w formie:

 • Ryczałtu ewidencjonowanego,
 • Karty Podatkowej,
 • Księgi Przychodów i Rozchodów.

Tę formę opodatkowania można stosować do kwoty przychodu ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy (wraz z kwotą podatku) w wysokości równowartości 2 000 000 euro (w 2020 r. – 8 559 000 zł). Po przekroczeniu tej kwoty niezbędne jest przejście na pełną księgowość.

Sprawdź profesjonalne usługi księgowe, świadczone przez nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu, które pomogą w prowadzeniu księgowości Twojej działalności gospodarczej.

Usługi księgowe we Wrocławiu oraz usługi kadrowo-płacowe we Wrocławiu – przykładowy zakres.

 • Rejestracja działalności gospodarczej we Wrocławiu
 • Nadzór głównego księgowego nad prowadzoną dokumentacją księgową.
 • Dokonywanie zapisów w księgach.
 • Zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT/VAT-UE.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Prowadzenie księgowości – rejestru zakupu i sprzedaży VAT.
 • Bieżąca weryfikacja poprawności otrzymanych oraz wystawianych faktur VAT.
 • Bieżąca weryfikacja obowiązku podatkowego dla krajowych oraz zagranicznych operacji gospodarczych.
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
 • Rozliczanie zobowiązań podatkowych – księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek.
 • Sporządzanie deklaracji VAT/VAT-UE.
 • Sporządzanie JPK_V7M. Przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe.
 • Sporządzanie paczek przelewów za faktury do autoryzacji Klienta.
 • Kontrola poprawności wpłat do Urzędu Skarbowego.
 • Sporządzanie rocznej deklaracji PIT-16A o wysokości zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe.
 • Sporządzanie paczek przelewów za faktury do autoryzacji Klienta.
 • Kontrola poprawności wpłat do Urzędu Skarbowego.
 • Sporządzanie rocznej deklaracji PIT-16A o wysokości zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym podczas czynności sprawdzających i kontrolnych (PIT-16A, VAT).
 • Sporządzanie pism w sprawach księgowych i podatkowych.
 • Bieżące usługi rachunkowe – informowanie Klienta o zmianach prawnych w rachunkowości i podatkach.
 • Kontrola limitów oraz czynników mających wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do danej formy opodatkowania.
 • Zgłoszenie do ZUS i wyrejestrowanie płatnika składek.
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowywanie.
 • Naliczanie składek ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i funduszu pracy).
 • Kontrola poprawności wpłat do ZUS.
 • Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa w nowoczesnym systemie – sprawdź: enova365 biuro rachunkowe Wrocław
 • Aktualizacja danych w ZUS – sporządzanie deklaracji (np.: DRA, RCA, RMUA, ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA) oraz informacji ZUS IWA.
 • Sporządzanie pism w sprawach ZUS.
 • Reprezentowanie Klienta przed ZUS i podczas kontroli urzędu.
 • Wsparcie biznesowe Doradcy Klienta.
 • Wykonywanie czynności sprawozdawczych, np. do GUS.
 • Przechowywanie rozliczanej dokumentacji.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

Jesteś zainteresowany usługą?