Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) Wrocław

Czym jest i na czym polega prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Księga Przychodów i rozchodów to uproszczona ewidencja księgową operacji gospodarczych. Księguje się w niej:

 • przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody,
 • zakup towarów i materiałów oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,
 • wydatki, w tym wynagrodzenia w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • koszty prac badawczo-rozwojowych.

Księga przychodów i rozchodów – kto jest zobowiązany do jej prowadzenia?

KPiR muszą prowadzić:

 • osoby fizyczne osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym,
 • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Powyżej tego limitu podmioty muszą prowadzić pełną rachunkowość (pełne księgi rachunkowe).

Kiedy założyć księgę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. W tych samych terminach należy założyć ewidencję sprzedaży, gdy podatnik ma obowiązek jej prowadzenia.

Czy można być zwolnionym z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Podatnik złożyć pisemny wniosek do urzędu skarbowego (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania)  o zwolnienie z prowadzenia KPiR lub z poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi ze względu na:

 • stan zdrowia oraz wiek,
 • rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności.

Wniosek ten należy złożyć nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie to miałoby obowiązywać. W przypadku, gdy rozpoczęto już wykonywanie działalności lub powstał obowiązek prowadzenia KPiR w trakcie roku podatkowego, wniosek ten należy złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia KPiR.

Czy można prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w formie elektronicznej?

Podatnik może prowadzić KPiR w w systemie teleinformatycznym. Musi jednak spełnić dodatkowe warunki:

 • spisać w formie pisemnej szczegółową instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;
 • korzystać z programu komputerowego, który umożliwi bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydruk wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;
 • przechowywać zapisane dane na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – Cennik

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) od 170 zł*

*Powyższa cena jest ceną orientacyjną netto.

Ostateczna wycena usługi zależy od specyfiki działalności przedsiębiorcy oraz ilości przetwarzanych dokumentów.

Jesteś zainteresowany usługą?