Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń Wrocław

Na czym polega prowadzenie pełnej księgowości przez fundacje i stowarzyszenia?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, organizacje pozarządowe zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji i ksiąg rachunkowych (ksiąg finansowych) oraz wypełniania licznych obowiązków sprawozdawczych wobec urzędu skarbowego i ZUS. Prowadzenie księgowości stowarzyszeń i fundacji we Wrocławiu (i w całej Polsce) obejmuje również konieczność przygotowania sprawozdania finansowego ze swojej działalności, tzw. bilans.

Nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu oferuje profesjonalne usługi księgowe dla organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń z całej Polski.

Polityka rachunkowości – czym jest i co zawiera?

Fundacje i stowarzyszenia mają obowiązek opracowania polityki rachunkowości. Jest to dokument określający zasady finansowe, według których prowadzone są księgi rachunkowe, np.: plan kont, zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji finansowej, sposób amortyzowania środków trwałych, czy informacje o sposobie księgowania kosztów.

Polityka rachunkowości opisuje również obieg dokumentów w fundacji i stowarzyszeniu, czyli kto jest uprawniony do wystawiania rachunków, podpisywania umów, stwierdzania prawidłowości poniesionych kosztów oraz dekretowania a także sposób prowadzenia ewidencji środków trwałych. Dokument musi zostać przyjęty uchwałą przez odpowiedni organ (zarząd lub walne zebranie).

Księgowość uproszczona UEPiK dla NGO

Dla organizacji pozarządowych (NGO) stworzono także możliwość prowadzenia uproszczonej formy księgowości, tzw. uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK). Reguluje ją ustawa o działalności pożytku i rozporządzeniu ministra finansów.

Sprawozdanie finansowe – terminy i zakres

Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń wymaga rozliczenia się ze sprawozdania finansowego. W 2021 roku najpóźniej do 10 października stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej i te prowadzące działalność gospodarczą, mają obowiązek sporządzenia i wysłania elektronicznie do urzędu skarbowego (do “Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”) zatwierdzonego sprawozdania finansowego i opinii audytora (jeśli była wymagana). Obowiązek ten nie dotyczy organizacji, które wybiorą UEPIK.

Jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą, dodatkowo musi wysłać do KRS sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej. W 2021 roku ma na to czas do 15 października.

W tym samym terminie organizacje mające status OPP muszą złożyć sprawozdanie w bazie sprawozdań OPP, która prowadzona jest przez Narodowy Instytut Wolności (NIW).

W przypadku, gdy rok obrotowy w fundacji lub stowarzyszeniu pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w 2021 roku obowiązują następujące terminy złożenia sprawozdania finansowego:

  • 30 września – termin sporządzenia sprawozdania,
  • 10 października  – termin na przesłanie sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez odpowiednie władze do urzędu skarbowego
  • 15 października – termin przesłania sprawozdania do KRS i NIW.

Sprawozdania merytoryczne

Fundacje są zobowiązane sporządzić i przesłać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności właściwemu ministrowi, do końca następnego roku za rok poprzedni.

Obowiązek ten nie dotyczy stowarzyszeń, za wyjątkiem tych, które mają status OPP. W takim przypadku, zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia mające status OPP (organizacji pożytku publicznego) muszą je złożyć w ministerialnej bazie internetowej do 15 października.

Sprawozdania do GUS

Księgowość stowarzyszeń i fundacji zakłada jeszcze jeden obowiązek sprawozdawczy. Co dwa lata organizacje pozarządowe muszą wypełnić i odesłać do Głównego Urzędu Statystycznego otrzymane od GUS sprawozdanie.

Audyt sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

W organizacjach pozarządowych, które prowadzą działalność gospodarczą, sprawozdanie finansowe musi być zbadane przez biegłego rewidenta (tzw. audyt), który wydaje na jego temat opinię. Audyt przeprowadzany jest, gdy dodatkowo zostały spełnione dwa z trzech poniższych warunków:

  • zatrudnienie w organizacji wynosi co najmniej 50 osób zatrudnionych na pełen etat,
  • suma aktywów w bilansie na koniec roku wynosi co najmniej 2,5 mln euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i z operacji finansowych na koniec roku wynosiły co najmniej 5 mln euro.

Opinię z badania organizacja musi dołączyć do sprawozdań, składanych do urzędu skarbowego oraz KRS.

Audyt zobowiązane są wykonać organizacje mające status pożytku publicznego (OPP), gdy łącznie zostały spełnione wszystkie trzy warunki:

  • realizują powierzone zadania publiczne zlecone,
  • otrzymały roczną dotację na realizację tych zadań w kwocie co najmniej 50 tys.zł,
  • osiągnęły roczne przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł.

Również i w tym przypadku opinię z badania należy dołączyć do sprawozdań składanych do urzędu skarbowego oraz KRS.

Usługi księgowe stowarzyszeń we Wrocławiu

Nasze biuro rachunkowe oferuje usługę: księgowość stowarzyszeń i fundacji we Wrocławiu i w całej Polsce. Pomagamy również w rejestracji działalności gospodarczej, prowadzimy usługi kadrowo-płacowe we Wrocławiu oraz oferujemy nowoczesny program ERP: enova365 biuro rachunkowe, usprawniający wiele procesów w każdej organizacji.

Księgowość ngo – Cennik

Księgi Rachunkowe Fundacji i Stowarzyszeń od 250 zł*

*Powyższa cena jest ceną orientacyjną netto.

Ostateczna wycena usługi zależy od tego, czy organizacja pozarządowa ma status OPP oraz czy prowadzi nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego.

Jesteś zainteresowany usługą?