Tarcza antykryzysowa 2.0. z rozszerzeniem pomocy dla mikrofirm

17 kwietnia b.r. weszła w życie kolejna specustawa ze wsparciem dla przedsiębiorców (Tarcza Antykryzysowa 2.0.), która m.in. zwiększa katalog firm uprawnionych do wsparcia finansowego oraz wprowadza wielokrotną wypłatę postojowego dla samozatrudnionych.

Ustawy wprowadzające pomoc finansową dla firm w związku z COVID-19

Najważniejsze akty prawne, które zawierają szczególne instrumenty wsparcia przedsiębiorców w walce z pandemią coronawirusa, to:

 • Specustawa – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)
 • Tarcza Antykryzysowa – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)
 • Tarcza Antykryzysowa 2.0. – Ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).

Formy wsparcia dla mikroprzedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 2.0. wprowadza:

 • pożyczki dla samozatrudnionych
 • „wakacje składkowe” w opłacaniu składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 osób
 • trzykrotną wypłatę świadczenia postojowego
 • objęcie pomocą firm, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br.

Pożyczki dla samozatrudnionych

Ustawa rozszerza krąg mikroprzedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z dostępności pożyczek. Należą do nich firmy, które nie zatrudniają pracowników (samozatrudnieni). Spłatę przyznanej pożyczki będzie można umorzyć. Aby skorzystać z umorzenia, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność jedynie przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Powstały w ten sposób przychód będzie zwolniony z obowiązku opłacania należności składkowych i nie będzie przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak samo, przychodem takim nie będzie również kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

„Wakacje składkowe” w opłacaniu ZUS

Ze 100% zwolnienia w opłacaniu  składek ZUS mogą skorzystać:

 • firmy jednoosobowe (osoby samozatrudnione)
 • płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (bez pracowników młodocianych)
 • spółdzielnie socjalne, bez względu na liczbę zatrudnionych osób
 • duchowni.

Nowe prawo zawarte w Tarczy Antykryzysowej 2.0. przewiduje rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. To rozszerzenie dotyczy firm zatrudniających do 49 osób z zastrzeżeniem, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób nie mają pełnego zwolnienia. Są one zwolnione z opłacania składek jedynie wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.

Trzykrotna wypłata świadczenia postojowego

Wprowadzono trzykrotną możliwość przyznania świadczenia postojowego dla:

 • przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno tych pracujących jednoosobowo jak i tych, którzy zatrudniają pracowników
 • osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło).

Zarezerwowano jednocześnie dla Rady Ministrów możliwość zwielokrotnienia tych wypłat w drodze Rozporządzenia.

Kolejne świadczenie postojowe będzie mogło byś przyznane nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia. Warunkiem jego przyznania będzie wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna przedsiębiorcy nie uległa poprawie.

Objęcie pomocą firm, które powstały w czasie kryzysu

Tarcza Antykryzysowa 2.0. obejmuje wsparciem również młode firmy, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br.

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę