Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19

Z powodu na przedłużający się termin zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół do 12 kwietnia, rodzice i opiekunowie dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę drugiego już, 14-dniowego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020

Osoby, którym kończą się zasiłki przyznane wcześniej na mocy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 374), mogą wystąpić o ich przedłużenie na kolejne 14 dni. Dotyczy to rodziców i opiekunów, którzy na skutek zamknięcia placówki oświatowej lub wychowawczej nie mogą  świadczyć pracy lub prowadzić działalności gospodarczej, gdyż muszą się zająć swoimi dziećmi do lat 8.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (dotyczy to pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących działalność pozarolniczą).

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek?

Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory, czyli:

  • pracownik i zleceniobiorca składają oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy.
  • osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS, osobiście lub za pośrednictwem PUE.

Wzór oświadczenia (plik doc 32kb).

Instrukcja jak złożyć oświadczenie (plik doc 527kb).

Wniosek ten (oświadczenie) zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni zasiłku na ogólnych zasadach?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni +14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku w roku kalendarzowym. Oznacza to, ze rodzic (opiekun) ma prawo do 86 dni zasiłku opiekuńczego, w tym do 60 dni zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach i do 28 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Jakie dokumenty należy złożyć do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach?

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 2 marca 2020 r., taki wniosek będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Skutkować to będzie tym, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie wchodził do limitu 60 dni. Będzie natomiast zaliczony do limitu dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Powrót na górę