Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19 przedłużony do 14 czerwca

Z powodu na przedłużający się termin zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół w związku z pandemią coronawirusa, zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 został przedłużony po raz kolejny, tym razem do 12 lipca br. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 10 kwietnia 2020

Osoby, którym skończyły się zasiłki przyznane wcześniej na mocy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 374), mogły wystąpić o ich przedłużenie na kolejne 14 dni. Dotyczyło to rodziców i opiekunów, którzy na skutek zamknięcia placówki oświatowej lub wychowawczej nie mogli  świadczyć pracy lub prowadzić działalności gospodarczej, gdyż musieli się zająć swoimi dziećmi do lat 8. Tarcza antykryzysowa zawiera przepis, że termin pobierania zasiłku opiekuńczego może być wydłużony na kolejny okres aktem prawnym wydanym w formie rozporządzenia. Rada Ministrów skorzystała z tego rozwiązania i 10 kwietnia wydłużyła po raz drugi okres pobierania zasiłku opiekuńczego do 26 kwietnia br. Następnie zasiłek przedłużono do 3 maja. Ze względu na wciąż trwający stan epidemii i wydłużenie zamknięcia szkół, jeszcze cztery razy rząd przedłużył dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, najpierw do 24 maja, następnie do 14 czerwca, później do 28 czerwca a ostatnim razem do 14 lipca 2020 roku.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (dotyczy to pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących działalność pozarolniczą).

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ojcu lub matce, gdy niania lub opiekun dzienny nie mogą zająć się dzieckiem. Część dni zasiłku może wykorzystać ojciec, a część matka. Zasiłek wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym mogą zapewnić opiekę dziecku. Wyjątkiem jest sytuacja dotycząca opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 2.

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek?

Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory, czyli:

  • pracownik i zleceniobiorca składają oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy.
  • osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS, osobiście lub za pośrednictwem PUE.

Wzór oświadczenia (plik doc 32kb).

Instrukcja jak złożyć oświadczenie (plik doc 527kb).

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni zasiłku na ogólnych zasadach?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku w roku kalendarzowym. Oznacza to, ze rodzic (opiekun) ma prawo do 178 dni zasiłku opiekuńczego, w tym do 60 dni zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach i do 118 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Jakie dokumenty należy złożyć do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach?

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 2 marca 2020 r., taki wniosek jest traktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Skutkuje tym, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie wchodzi do limitu 60 dni. Jest natomiast zaliczony do limitu dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę