Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT

Z dniem 1 października 2020 r. obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Rozwiązanie to, tzw. nowy plik JPK_VAT, jest obowiązkowe dla wszystkich podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Ma ono na celu ujednolicenie i uproszczenie systemu raportowania w zakresie podatku VAT, a także ułatwienie czynności kontrolnych i uszczelnienie systemu podatkowego.

Co  oznacza dla podatnika nowy plik JPK_VAT?

Rozwiązanie to oznacza, że czynni podatnicy podatku VAT nie będą już składali deklaracji VAT-7/VAT-7K, które zostaną zastąpione nowym dokumentem elektronicznym, tj. nowym plikiem JPK_VAT, który będzie spełniał funkcję informacyjną zarówno w zakresie dotychczasowych deklaracji, jak i plików JPK_VAT.

Dwa warianty nowego pliku JPK_VAT

W związku z tym, że podatnicy rozliczają się z podatku VAT dwojako, tj. w okresach miesięcznych i kwartalnych, tym sposobom rozliczania przyporządkowane będą dwa warianty nowego pliku JPK_VAT:

 • JPK_V7M –    przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się miesięcznie,
 • JPK_V7K –    przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Struktura nowego pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT będzie składać się z:

 • części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K,
 • części ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK_VAT.

Terminy przesyłania nowego pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie w dotychczasowych terminach przewidzianych dla składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz przesyłania plików JPK-VAT.

Oznacza to, że podatnicy składający obecnie deklaracje miesięczne VAT-7 będą składali nowy plik JPK­_VAT w okresach miesięcznych. Natomiast podatnicy składający deklaracje VAT-7 w okresach kwartalnych, za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą przesyłać nowe pliki JPK_VAT jedynie w części ewidencyjnej, a za ostatni miesiąc kwartału w pełnym zakresie.

Pierwsze nowe pliki JPK_VAT podatnicy będą przesyłali za październik 2020 r., w terminie do 25 listopada 2020 r.

Jakie zmiany pojawią się w pliku?

Dane wykazywane w części deklaracyjnej nie będą się istotnie różnić od danych wykazywanych obecnie w deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Różnica pojawi się części ewidencyjnej. Znacznie rozszerzony zostanie obowiązek informacyjny w zakresie transakcji VAT, w odniesieniu do trzech grup informacji:

 1. Obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi. Będzie on dotyczyć wyłącznie sprzedawców.

Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”. Oznaczeniami tymi (kody identyfikacyjne, tzw. GTU)  objęto towary i świadczenia tzw. wrażliwe, które są szczególnie narażone na machinacje podatkowe:

  • dostawa napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych, olejów, paliw, odpadów, metali, leków i wyrobów medycznych, urządzeń elektronicznych, budynków, budowli i gruntów,
  • usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
  • usługi transportowe i gospodarki magazynowej.
 1. Obowiązek oznaczania niektórych transakcji. Do tego zobowiązani będą przede wszystkim sprzedawcy, jednak dwa oznaczenia zostały również przewidziane dla transakcji stanowiących u podatników zakupy, które trzeba będzie identyfikować dla potrzeb nowego pliku JPK_VAT należą transakcje, które z uwagi na swój charakter mogą wykazywać wzmożoną podatność na nadużycia. Są to m.in.:
  • transakcje trójstronne i łańcuchowe,
  • procedura magazynu typu „call-off stock”,
  • procedury celne,
  • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności.
 1. Obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia specjalnymi oznaczeniami literowymi:
  • dokument zbiorczy wewnętrzny ze sprzedaży kas rejestrujących,
  • dokument wewnętrzny,
  • faktura wystawiona do paragonów z kasy fiskalnej.

W jaki sposób będzie można podpisać sprawozdanie?

Podatnik będzie mógł podpisać nowy plik JPK_VAT:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT będzie można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jakie są przewidziane sposoby na wysyłkę  raportu?

Będą istniały cztery sposoby przesyłania pliku JPK_VAT:

 • przy użyciu bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0,
 • za pośrednictwem umożliwiającego to programu księgowego lub aplikacji,
 • za pośrednictwem e-bramki JPK_VAT.

Korekta deklaracji VAT-7/VAT-7K

Korygowanie deklaracji VAT złożonych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie za październik 2020 r. odbywać się będzie na starych zasadach, poprzez złożenie oddzielnych korekt: deklaracji VAT i dotychczasowego pliku JPK.

Likwidacja załącznika VAT-ZD

Załącznik VAT-ZD zostaje zlikwidowany. W przypadku korzystania przez podatnika z ulgi na złe długi, będzie on zaznaczać odpowiednie pole wyboru w nowym pliku JPK_VAT.

Co z pozostałymi deklaracjami VAT?

Nowy plik JPK_VAT będzie przesyłany wyłącznie do rozliczeń podatku dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Nie zmienią się zasady składania pozostałych deklaracji dla podatku od towarów i usług:

 • VAT-12, w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 • VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z, VIN-R i VIU-R, VIN-D i VIU-D.

Kary za błędy w ewidencji

Jeżeli podatnik prześle ewidencję (JPK_VAT) zawierającą błędy, uniemożliwiającą przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości rozliczeń, to wówczas zostanie wezwany do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 14. dni od otrzymania wezwania.

Jeśli podatnik błędów nie poprawi, to wówczas zostanie na niego nałożona (decyzją) kara pieniężna w wysokości 500,00 zł za każde uchybienie.

Kara ta nie może być nałożona na podatników, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które za złożenie nierzetelnej ewidencji ponoszą odpowiedzialność karną skarbową.

Podstawa prawna:

 • Art. 99 oraz art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
 • Art. 28 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Autor:
Renata Bednarska
Samodzielna Księgowa

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

 

Powrót na górę