Preferencyjna pożyczka płynnościowa dedykowana COVID-19 do 180 tys.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy przewiduje bezpośrednie wsparcie finansowe w postaci preferencyjnych pożyczek dla dolnośląskich firm z sektora MŚP. Jedną z nich jest unijna pożyczka płynnościowa do 180 tys. zł dla zapewnienia płynności finansowej firm dotkniętych negatywnymi skutkami wywołanymi pandemią coronawirusa COVID-19. Środki na pożyczkę obrotową pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

 Dla kogo pożyczka płynnościowa dedykowana Covid-19?

Pożyczka z Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego, które działały na tym terenie przed 1 stycznia 2020 r.. Warunkiem  udzielenia pożyczki jest spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług z powodu negatywnych skutków COVID-19, w wysokości nie mniejszej niż:

  • 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego:

lub

  • 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Warunki udzielenia

Pożyczka w wysokości do 180 tys. zł przeznaczona jest na pokrycie stałych miesięcznych wydatków, takich jak np.: wynagrodzenia pracowników brutto, składki na ubezpieczenia społeczne, należne podatki, czynsz, opłaty za media (internet, telefon, energia elektryczna, woda, wywóz śmieci), ubezpieczenia, spłaty rat leasingowych, opłaty serwisowe, abonamenty, usługi księgowe itp.).

Może być udzielona maksymalnie na 5 lat. Jest wypłacana w transzach. Miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe mogą być równe lub malejące. Pożyczka jest oprocentowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (0%). Pośrednik nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Pożyczkobiorca ma możliwość kilkukrotnego skorzystania z wakacji kredytowych polegających na zawieszeniu spłaty raty kapitałowej (do 12 miesięcy) lub kapitałowo-odsetkowej (do 6 miesięcy).

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczeniem pożyczki jest  weksel in blanco (obligatoryjnie) oraz dodatkowe zabezpieczenie, którym może być:

  • poręczenie wekslowe
  • poręczenie cywilne
  • hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
  • przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz pożyczkodawcy
  • zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz pożyczkodawcy (w tym polisy AC w przypadku pojazdów)
  • blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym
  • inny, uzgodniony przez strony sposób.

Kto udziela pożyczki płynnościowej dedykowanej COVID-19?

Pożyczki płynnościowej do 250 tys. zł udziela Pożyczkodawca/Pośrednik Finansowy, którym jest:

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego

Więcej artykułów z zakresu finansów i biznesu znajdziesz na naszym Blogu – tutaj.
    Serdecznie zapraszamy do lektury.  
AFK Centrum Obsługi Biznesu – Twoje Biuro Rachunkowe Wrocław.

Powrót na górę