Preferencyjna pożyczka płynnościowa dedykowana COVID-19 do 250 tys. zł

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy przewiduje bezpośrednie wsparcie finansowe w postaci preferencyjnych pożyczek dla dolnośląskich firm z sektora MŚP. Jedną z nich jest unijna pożyczka płynnościowa do 250 tys. zł dla zapewnienia płynności finansowej firm dotkniętych negatywnymi skutkami wywołanymi pandemią coronawirusa COVID-19. Środki na pożyczkę obrotową pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

Dla kogo pożyczka płynnościowa dedykowana Covid-19?

Pożyczka z Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego, dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19.

Przeznaczenie pożyczki płynnościowej

Z udzielonej pożyczki mogą być finansowane wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne związane z utrzymaniem bieżącej działalność firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej takie jak, np.:

 • wynagrodzenia brutto pracowników (w tym składki do ZUS i US)
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury
 • zatowarowanie, półprodukty
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 • bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. Termin wymagalności raty powinien zawierać między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Środków Pożyczki.

Wysokość i okres kredytowania

Firmy mogą starać się o pożyczkę do kwoty 250 tys. zł. Jednostkowa pożyczka może finansować do 100% wydatków i może być udzielona maksymalnie na 5 lat. Pośrednik nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Pożyczkobiorca ma możliwość kilkukrotnego skorzystania z wakacji kredytowych polegających na zawieszeniu spłaty raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej. Łączny czas wakacji kredytowych nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki płynnościowej

Pożyczka może być oprocentowana:

 • od 1,98% – na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania
 • od 0% – na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
 • w wysokości 0% – na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE).

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczeniem pożyczki jest:

 • dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł – weksel in blanco
 • dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł – weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, którym może być:
 • poręczenie wekslowe
 • poręczenie cywilne
 • hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz pożyczkodawcy
 • zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz pożyczkodawcy (w tym polisy AC w przypadku pojazdów)
 • blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym
 • inny, uzgodniony przez strony sposób.

Jeżeli udzielenie kolejnej pożyczki spowoduje przekroczenie 100 tys. zł, możliwy jest wymóg dodatkowego zabezpieczenia, dla ostatniej udzielonej pożyczki.

Kto udziela pożyczki płynnościowej dedykowanej COVID-19?

Pożyczki płynnościowej do 250 tys. zł udziela Pożyczkodawca/Pośrednik Finansowy, którym jest Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych.

Więcej artykułów z zakresu finansów i biznesu znajdziesz na naszym Blogu – tutaj.
Serdecznie zapraszamy do lektury.  
AFK Centrum Obsługi Biznesu – Twoje Biuro Rachunkowe Wrocław.

Powrót na górę