Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na mocy specustawy w sprawie COVID-19 pracodawcy mogą wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Kto może uzyskać wsparcie oraz jakie warunki należy spełnić? O tym w poniższym artykule.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

O wsparcie polegające na dofinansowaniu pensji pracowników mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), w tym mikroprzedsiębiorcy, małe, średnie i duże firmy, które z powodu pandemii koronawirusa odnotowały spadek obrotów gospodarczych oraz objęły pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżyły im wymiar czasu pracy a także te, które nie objęły swoich pracowników przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19

Jakie należy spełnić warunki, by otrzymać wsparcie?

Zgodnie z art. 15g i 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pomoc ze środków FGŚP przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Należy jednak zaznaczyć, że skorzystanie ze świadczeń na podstawie art. 15gg będzie możliwe tylko w odniesieniu do pracowników nieobjętych wcześniej dofinansowaniem z art. 15g.

Przez spadek obrotów należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, czyli spadek o:

·         nie mniej niż o 15%
Spadek obrotów liczy się jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

·         nie mniej niż o 25%
Spadek obrotów liczy się jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.  Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Jaka jest wysokość wsparcia podczas przestoju ekonomicznego?

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym w związku z COVID-19 przysługuje obniżone wynagrodzenie. Może być ono zmniejszone maksymalnie o 50 proc., przy czym nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Za czas przestoju pracodawca może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia. Środki będą pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oferowane wsparcie wyniesie:

 • 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

+

 • składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Ile wyniesie dofinansowanie, gdy pracownik ma obniżony wymiar pracy?

W związku ze spadkiem obrotów firmy spowodowanych koronawirusem przedsiębiorca może obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej jednak niż do 0,5 etatu. W tym przypadku wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie GUS, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przy obniżonym wymiarze czasu pracy FGŚP dofinansuje:

 • do 50% wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

+

 • składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Na jakie wsparcie mogą liczyć pozostałe podmioty?

Podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy też mogą liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń. W tym przypadku FGŚP dofinansuje:

 • do 50% wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

+

 • składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

W jaki sposób wypłacane jest dofinansowanie?

Wypłata świadczeń przekazywana jest w miesięcznych równych transzach i wpłacana na rachunek bankowy pracodawcy. Ilość transz zależy od ilości miesięcy wskazanych we wniosku o pomoc.

Jak długo można korzystać z pomocy?

Pracodawca może liczyć na wsparcie przez 3 miesiące od daty zawnioskowania o dofinansowanie. W celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów może przedłużyć ten okres.

Kiedy należy zwrócić wsparcie?

Pracodawca będzie musiał zwrócić wsparcie, gdy w okresie przyznanego świadczenia lub w trakcie wymaganego okresu zatrudnienia po uzyskaniu świadczenia, rozwiąże umowę o pracę z pracownikiem z przyczyn niedotyczących pracownika, na którego otrzymał świadczenie. W powyższym przypadku przedsiębiorca będzie musiał zwrócić całość uzyskanego świadczenia wraz z odsetkami.

Kiedy wsparcie nie przysługuje?

Przedsiębiorcy nie należy się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, gdy:

 • wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS
 • przedsiębiorca miał do końca III kwartału 2019 roku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje
 • wobec przedsiębiorcy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Co powinien zawierać złożony wniosek?

W przypadku wniosku odnoszącego się do pracowników, co do których pracodawca zastosował przestój ekonomiczny lub obniżył wynagrodzenie, pracodawca składa:

 • kopię porozumienia z pracownikami
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń
 • kopię pełnomocnictwa (o ile dotyczy)
 • oświadczenia pracodawcy o:
 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy
 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 roku
 • nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy
 • skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w specustawie
 • odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku.

W pozostałych przypadkach wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zawierać:

 • informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie pracowników, której to świadczenie dotyczy
 • dane wnioskodawcy oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej umożliwiające kontakt z wnioskującym
 • numer rachunku bankowego podmiotu wnioskującego o dofinansowanie
 • oświadczenie:
  • o nie zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku
  • o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
  • że wysokość wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników spełnia warunki kwotowe określone w ustawie
  • że na dzień sporządzenia wniosku wnioskodawca sporządził wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionych organów.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Pracodawca występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na swoją siedzibę. Wniosek może być złożony za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl lub w tradycyjnej, papierowej formie. Jest  on rozpatrywany niezwłocznie, do 7 dni roboczych. Rozpatrzenie wniosku nie oznacza jednak, takiego samego terminu na przekazanie pracodawcy środków. Ponieważ przyznanie środków nie ma formy decyzji administracyjnej, firma od otrzymanego rozstrzygnięcia nie będzie mogła się odwołać.

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę