Dotacja dla samozatrudnionych – jak uzyskać?

Specustawa dotycząca walki z coronawirusem zwana również Tarczą Antykryzysową wprowadza rozwiązanie pomocowe dla samozatrudnionych w postaci dotacji starosty, czyli dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Poniżej wyjaśniamy w jakiej wysokości jest przyznawane wsparcie oraz jak je uzyskać.

W jakiej wysokości może być przyznana dotacja samozatrudnionym?

Wysokość wsparcia uzależniona jest spadku obrotów, które należy udokumentować. Poniższa tabela pokazuje korelację pomiędzy wysokością spadku obrotów a możliwym do uzyskania wsparciem:

Jak wyliczyć spadek obrotów?

Przykład:

Samozatrudniony Jan Kowalski ma następujące przychody w dwóch kolejnych miesiącach rok do roku:

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi niezatrudniający pracowników (samozatrudnieni).

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dotację?

Podstawowym warunkiem otrzymania dotacji jest to, że przedsiębiorca nie może mieć zaległości związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić swoją działalność, przez okres otrzymywanej pomocy. Nie może jej zamknąć ani zawiesić również w późniejszym okresie, równemu czasowi trwania wsparcia. W przypadku niedotrzymania tego terminu przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, lecz bez odsetek. Na zwrot samozatrudniony będzie miał  30 dni od momentu otrzymania wezwania od starosty.

Kolejny warunek, jaki należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie do prowadzonej działalności jest taki, że działalność ta nie może być sfinansowana z innych środków publicznych. Dofinansowanie będzie należeć się przedsiębiorcy tylko w części nie sfinansowanej już przez państwo.

Jakie informacje powinien zawierać złożony wniosek o dotację?

Specustawa wymienia następujące składowe wniosku:

  1. Oświadczenie o wysokości spadku obrotów gospodarczych
  2. oświadczenia o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
  3. oświadczenie o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
  4. oświadczenie o przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej
  5. wskazanie numeru rachunku bankowego albo numeru rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

W jaki sposób wypłacana jest dotacja?

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Na jaki okres czasu przysługuje samozatrudnionemu wsparcie?

Dotacja może być wypłacana nie dłużej niż przez trzy miesiące. Termin ten może być jednak zmieniony przez Radę Ministrów drodze rozporządzania. Może być on przedłużony ze względu na przedłużający się okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Gdzie należy złożyć wniosek o dotację dla samozatrudnionych?

Wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej samozatrudniony powinien z łożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Należy go złożyć poprzez platformę praca.gov.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca będzie mógł również złożyć wniosek osobiście w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy dostępna jest  na stronie https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.

W jaki sposób można sprawdzić status złożonego wniosku?

Informacji będą udzielać będą powiatowe urzędy pracy właściwe dla miejsca składania wniosku. Przedsiębiorca, który złożył wniosek za pośrednictwem platformy, będzie mógł sprawdzić jego status na praca.gov.pl. Otrzyma również Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia, które system wygeneruje automatycznie podczas składania elektronicznego wniosku. Dodatkowo na konto w praca.gov.pl, będzie otrzymywał wszelkie pisma w sprawie złożonego wniosku. O fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu zostanie również powiadomiony na wskazany adres e-mail.

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę