Dofinansowanie do pensji pracownika – jak uzyskać?

W związku z coronawirusem pracodawca może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania do pensji pracownika. Takie dofinansowanie przysługuje w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość pomocy może ulec jednak zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku i zależeć będzie od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do tego, przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest wymiar czasu pracy. Przy obniżonym wymiarze czasu pracy państwo dopłaci połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS.

Czy o dofinansowanie do pensji pracownika może się starać każdy pracodawca?

Nie. O dofinansowanie do pensji pracownika może wystąpić pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące i który zanotował spadek obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w wysokości:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów
 • z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Dodatkowym warunkiem, jaki musi spełnić przedsiębiorca, jest brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje).

Wobec przedsiębiorcy nie mogą również zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Ile wynosi dofinansowanie do pensji pracownika w przypadku przestoju ekonomicznego?

Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika w przypadku przestoju ekonomicznego:

1 300,00 zł brutto

+ składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia:

233,09 zł

Wysokość składek może być różna, bo jest uzależniona od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67% do 3,33%. Podana wysokość składki dotyczy poziomu 1,67%.

Ile wynosi dofinansowanie do pensji pracownika w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy?

Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy:

2 079,43 zł brutto

+ składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia:

372,84 zł

Wysokość składek może być różna, bo jest uzależniona od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67% do 3,33%. Podana wysokość składki dotyczy poziomu 1,67%.

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy?

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz przepisów wykonawczych do ustawy, pracodawca powinien złożyć następujące dokumenty:

 • kopia porozumienia
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń
 • kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy)
 • oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy
 • oświadczenie o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych
 • oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości
 • oświadczenie niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP do końca III kwartału 2019 r.
 • oświadczenie o nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy
 • oświadczenie o skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19
 • oświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do Wniosku.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy?

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika można złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy lub w formie elektronicznej za pomocą portalu praca.gov.pl

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę