Od 1 października 2020 roku deklaracja VAT będzie ujęta w pliku JPK_VAT

W związku z epidemią COVID-19 Ministerstwo Finansów przełożyło obowiązek stosowania nowego pliku JPK_VAT na 1 października 2020 roku. Od tej daty podatnicy zamiast wysyłać dwa pliki elektroniczne: deklarację VAT i plik JPK_VAT, będą wysyłać tylko przekształcony plik JPK_VAT. Wcześniej realizację przepisów dwukrotnie przesunięto, z 1 kwietnia na 1 lipca a następnie na 1 października.

Kogo dotyczą wprowadzane zmiany?

Obowiązek przesyłania nowych plików JPK_VAT od 1.10.2020 r. będą miały:

 • duże firmy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców
 • mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy oraz średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców
 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały oraz urzędy obsługujące te organy, w zakresie, w jakim są uznane za podatników VAT na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 VATU
 • inne niż wymienione w pkt 2 państwowe jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki
 • związki metropolitalne
 • samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędy obsługujące jednostkę samorządu terytorialnego działające w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy VAT odrębni od jednostki samorządu terytorialnego
 • agencje wykonawcze w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
 • instytucje gospodarki budżetowej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
 • szkoły i placówki niepubliczne, utworzone na podstawie ustawy o systemie oświaty lub na podstawie ustawy Prawo oświatowe
 • Polska Akademia Nauk i utworzone przez nią jednostki organizacyjne
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • jednostki publicznej radiofonii i telewizji
 • parki narodowe
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Narodowy Bank Polski
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na czym dokładnie polegają zmiany?

Przyjęte rozwiązanie ma na celu zaimportowanie składanych obecnie odrębnie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K do nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Dane w tych dokumentach częściowo się powielają, w związku z czym ustawodawca postanowił wprowadzić obowiązek składania nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i ewidencji VAT nazywanego nowym plikiem JPK_VAT. Tym sposobem podatnik zamiast wysyłać dwa odrębne pliki elektroniczne, będzie wysyłać tylko jeden.

Sama struktura logiczna nowego pliku JPK_VAT będzie nadal zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Jednak zakres danych umieszczanych w JPK_VAT będzie bardzo szczegółowo uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Jakie zmiany prawne niesie ze sobą nowy plik JPK_VAT?

Choć sama techniczna strona przesyłania pliku JPK_VAT nie ulegnie zmianie, to od strony prawnej czynność ta będzie równoznaczna ze złożeniem deklaracji VAT.

W jakich terminach trzeba będzie przesyłać nowe pliki JPK_VAT?

Termin przesyłania nowego pliku JPK_VAT w formacie XML nie zmieni się. Podatnik będzie miał obowiązek jego złożenia do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Dotyczy to zarówno części ewidencyjnej (zastępującej JPK_VAT) i deklaracyjnej (zastępującej deklarację VAT).

Podatnik rozliczający podatek VAT kwartalnie za dwa pierwsze miesiące kwartału będzie zobowiązany do złożenia w terminie do 25. dnia miesiąca jedynie części ewidencyjnej JPK V7K. Za  trzeci miesiąc kwartału złoży on JPK V7K zawierający zarówno część ewidencyjną (zawierającą dane za trzeci miesiąc kwartału), jak i część deklaracyjną (zawierającą dane z całego kwartału).

Dodatkowym uproszczeniem jest eliminacja załącznika VAT-ZD. Został on zastąpiony polem wyboru zawartym w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Co składa się na część ewidencyjną JPK?

Część ewidencyjna JPK zawiera szczegółowe dane informacyjne zarówno opcjonalne, jak i obowiązkowe o sprzedaży i zakupach dokonanych w danym miesiącu lub kwartale (okresie rozliczeniowym).

Co zawiera część deklaracyjna JPK?

Część deklaracyjna JPK składa się z pozycji szczegółowych oraz pouczeń. W skład pozycji szczegółowych wchodzą obliczenia podatku VAT:

 • należnego
 • naliczonego
 • podlegającego wpłacie do US
 • nadwyżki naliczonego podatku nad należnym
 • podatku do zwrotu.

Jaki cel przyświeca zmianom w JPK_VAT?

Obecnie plik JPK_VAT spełnia funkcję komunikacji jednokierunkowej, za pomocą której podatnicy przesyłają informacje do Ministerstwa Finansów. W przyszłości planowane jest pełne zautomatyzowanie tego procesu w postaci kanału informacji zwrotnej do podatnika, np. w postaci SMS-ów i e-maili ze wskazaniem nieprawidłowości w składanych w plikach JPK_VAT. Takie rozwiązanie będzie służyć  temu, by bez wszczynania kontroli podatnik mógł dokonać korekty rozliczeń VAT, zweryfikować swoich kontrahentów czy wyjaśnić z nimi zasygnalizowane przez Ministerstwo Finansów rozbieżności. Z punktu widzenia efektywności systemu poboru podatków, takie rozwiązanie będzie tańsze i szybsze niż kontrole i decyzje podatkowe prowadzone przez KAS.

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę