Wszystko o dowodach księgowych: Przewodnik od A do Z

Zarządzanie finansami jest fundamentalnym elementem każdej działalności gospodarczej, a dowody księgowe odgrywają w tym procesie kluczową rolę. Są nieodzownym aspektem rachunkowości, bez którego nie jest możliwe prawidłowe dokumentowanie oraz śledzenie wszelkich transakcji finansowych w przedsiębiorstwie, co jest istotne podczas wykonywania wpisów księgowych. W naszym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania: co to są dowody księgowe i jakie elementy powinny zawierać.

Dowody księgowe – definicja

Co to jest dowód księgowy? To dokument, który jest wymaganym materialnym odzwierciedleniem przeprowadzenia operacji gospodarczej. Służy on do kontroli, udokumentowania oraz potwierdzenia prawidłowości operacji księgowych. Ponadto jest to dokument niezbędny do sporządzania sprawozdań finansowych. Dowód księgowy powinien zatem pełnić funkcję:

 • kontrolną (umożliwiać kontrolę operacji gospodarczej),
 • dowodową (potwierdzać, że dana operacja się odbyła),
 • informacyjną (umożliwiać analizę danych),
 • księgową (być podstawą w księgach rachunkowych).

Bez dowodów księgowych, rachunkowość w firmie byłaby niewiarygodna i niezgodna z Ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Brak ścisłego związku między operacją a jej dokumentacją mógłby prowadzić do poważnych błędów księgowych. Dowód księgowy to zatem podstawa zapisu w księgach rachunkowych, która musi być sporządzona w sposób staranny, czytelny i trwały.

Z jakich elementów powinien składać się dowód księgowy?

Obowiązujące przepisy jasno określają, co powinien zawierać dowód księgowy. Najważniejsze elementy to:

 • rodzaj dokumentu i numer identyfikacyjny,
 • data wystawienia,
 • nazwa i adres podmiotów biorących udział w transakcji,
 • tytuł i opis operacji,
 • kwota operacji,
 • podpis osoby upoważnionej do sporządzania dowodu księgowego,
 • stawka i kwota podatku VAT (jeżeli dotyczy).

Wszystkie te elementy są niezbędne do prawidłowego zaksięgowania transakcji lub operacji oraz do jej późniejszej kontroli. Bez tych informacji, dowód księgowy może zostać uznany za nieważny, co niesie za sobą konsekwencje finansowe i prawne. Co ważne wytyczne te dotyczą zarówno dowodu księgowego w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Rodzaje dowodów księgowych

Istnieje wiele różnych rodzajów dowodów księgowych. Wyróżniamy między:

 • dowody księgowe zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów,
 • dowody księgowe zewnętrzne własne – wystawione i przekazane kontrahentowi,
 • dowody księgowe wewnętrzne – operacje wewnątrz organizacji.

Zatem czy paragon jest dowodem księgowym? Tak, podobnie jak faktury, potwierdzenia bankowe, rachunki, umowy, dokumenty importowe i eksportowe, może być traktowany jako dowód księgowy, ale tylko w określonych sytuacjach. Paragon fiskalny bez podanych na nim danych kontrahenta nie jest pełnoprawnym dowodem w księgowości, co oznacza, że nie może być podstawą do odliczenia podatku VAT.

Kontrola dowodów księgowych

Na czym polega kontrola dowodów księgowych? Przede wszystkim to działania mające na celu sprawdzenie, czy dowody księgowe są sporządzone prawidłowo. Weryfikuje się wymogi merytoryczne (sprawdza się rzetelność i prawdziwość dowodu księgowego) i formalne (sprawdza się brak modyfikacji i zmian w dowodach księgowych). Po przeprowadzeniu analizy osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli składa na dokumencie podpis i wpisuje datę jej wykonania.

Podsumowanie

Dowody księgowe są podstawą prawidłowego funkcjonowania każdej firmy i prawidłowego prowadzenia rachunkowości. Bez nich niemożliwe jest skuteczne monitorowanie i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Są one nie tylko niezbędne do spełniania wymogów prawnych i podatkowych, ale również do zapewnienia przejrzystości i wiarygodności finansowej firmy. Dzięki nim można efektywnie analizować przepływy finansowe, planować budżet oraz podejmować strategiczne decyzje biznesowe.

Właściwe prowadzenie rachunkowości wymaga jednak nie tylko znajomości przepisów i standardów, ale również doświadczenia i profesjonalizmu. Dlatego, jeśli szukasz wsparcia w tej dziedzinie, wybierz nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu. Nasz zespół doświadczonych księgowych i doradców podatkowych oferuje kompleksową obsługę rachunkową, która pomoże Twojej firmie utrzymać finanse w doskonałym porządku. Zdecyduj się na usługi księgowe we Wrocławiu! Postaw na biuro rachunkowe AFK!

Powrót na górę