Od 1 września wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy, ale nie dla wszystkich.

Od 1 do 20 września 2020 r. rodzicom dzieci do lat 8 ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wsparcie będzie można otrzymać w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego, lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. A co w sytuacji, gdy powyższa placówka będzie otwarta a mimo to rodzic podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem? W takim przypadku dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie otrzyma, choć wcześniej takie uprawnienie mu przysługiwało. Co się więc zmieniło? Interpretacja ZUS.

Komu ZUS wypłacał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Do 26 lipca 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy był wypłacany przez ZUS rodzicom, którzy pozostali z dzieckiem w domu, gdy:

  • zamknięto żłobek, przedszkole, klub dziecięcy lub szkołę
  • nie mogli oni zapewnić opieki sprawowanej przez nianię czy opiekunów dziennych
  • ich dziecko nie mogło uczęszczać do placówki ze względu na obostrzenia sanitarne, także wtedy, gdy np. placówki przedszkolne zostały otwarte
  • sami tak postanowili, z własnej woli.

Świadczenie nie przysługiwało, jeśli drugi z rodziców mógł zapewnić dziecku opiekę. Dotyczyło to w szczególności sytuacji, gdy ten rodzic był bezrobotny, korzystał z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Co się zmieniło?

Choć, jak sam ZUS przyznaje, nie zmieniły się zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego, nie dostaną go już rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Choć rząd nie wprowadził żadnych dodatkowych przepisów ograniczających wypłacane wcześniej świadczenia, to taką interpretację  rodzice powinni potraktować jak najbardziej poważnie, bo mogą zostać nie tylko bez zasiłku, ale i bez pensji.

Gdy rodzic złoży u pracodawcy, czy zleceniodawcy (płatnika swoich składek) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, to jest równoznaczne, że składa wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W takim przypadku przestaje świadczyć pracę i swoją aktywność przenosi do domu, gdzie zajmuje się opieką nad dzieckiem. Na podstawie obecnej interpretacji ZUS, jest wysoce prawdopodobne, że ZUS odmówi mu prawa do świadczenia, bo uzna, że mu się ono nie należy. Taki rodzic nie tylko zostanie pozbawiony środków z zasiłku, ale nie otrzyma również pensji za okres, w którym tej pracy nie świadczył.

Komu od września przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8, rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, z powodu z powodu COVID-19, gdy:

  • zamknięty jest żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła lub inna placówka, do której uczęszcza dziecko
  • na skutek ograniczonego funkcjonowania w/w placówek, brak jest możliwości zapewnienia przez nie opieki (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu)
  • brak jest możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z w/w powodów  przysługuje również ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą także wystąpić rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna z powodu COVID-19. Chodzi tu w szczególności o  szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Rodzice tych osób otrzymają go również wtedy, gdy placówka jest otwarta, lecz nie może zapewnić opieki. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy będą prowadzone zajęcia hybrydowe lub wprowadzone zostaną ograniczenia w liczbie podopiecznych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to zasiłek extra z powodu pandemii coronawirusa COVID-19. Nie wlicza się go do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych zasadach.

Jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

We wrześniu nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzic musi złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy (płatnika składek). Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Inna sytuacja jest w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą. Te muszą złożyć oświadczenie bezpośrednio ZUS, np. drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę