Pieniądze dla przedsiębiorców na szkolenia

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki z UE na dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych i studiów podyplomowych dla siebie i swoich pracowników. Wsparcie skierowane jest do branży budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej. Poziom dofinansowania usług rozwojowych może wynieść nawet  80 % wartości tych usług.

Dla kogo dofinansowanie na zdobywanie wiedzy?

Dofinansowanie do szkoleń i studiów podyplomowych pracowników skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branż:

 • budowlanej
 • finansowej
 • turystycznej
 • IT
 • mody i innowacyjnych tekstyliów
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
 • motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności.

Istnieje możliwość objęcia wsparciem również dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych związanych z:

 • IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2)
 • przemysłem mody i innowacyjnych tekstyliów
 • motoryzacją (z wyłączeniem PKD G.45).

Jakie trzeba spełnić warunki by otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie dotyczy usług doradczych, szkoleniowych oraz studiów podyplomowych, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z w/w usług, by przeszkolić pracowników, muszą spełnić określone warunki. Po pierwsze, muszą spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej a po drugie, muszą zobowiązać się do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 20% wybranej usługi doradczej lub szkolenia.

W uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze pomagają przedsiębiorcom Operatorzy Programu wybrani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP):

 • Budownictwo: KDK INFO Sp. z o.o.
 • Finanse: MDDP S.A., Akademia Biznesu sp. k., Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • Turystyka: Polska Izba Turystyki , MDDP S.A., Akademia Biznesu sp. k., CITYSCHOOL Sp. z o.o.
 • IT: CTS CUSTOMIZED TRAINING SOLUTIONS Sp. z o.o.
 • Moda: HRP GROUP Sp. z o.o.
 • Opieka zdrowotna: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
 • Motoryzacja: HRP GROUP Sp. z o.o..

Ile realnie będzie kosztować przedsiębiorcę szkolenie pracownika?

Wsparcie, jakie przedsiębiorca może otrzymać na usługi rozwojowe może wynieść do 80 % wartości tych usług.

Do kiedy można starać się o dofinansowanie do szkoleń?

Pracodawcy mają czas na składanie wniosków do 31 sierpnia 2023 roku.

Jakie tematy szkoleń podlegają dofinansowaniu?

Wsparcie, które ma przyczynić się do wzrostu kompetencji pracowników zróżnicowane jest sektorowo. Rekomendowane są następujące szkolenia w poszczególnych branżach:

Budownictwo:

 • Dekarz
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
 • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym
 • Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 • Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling)
 • Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie
 • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i wyżej.

Finanse:

 • RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
 • Split Payment i PSD2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych
 • Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego
 • Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II
 • Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń
 • Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego
 • Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym
 • Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
 • Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe
 • Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej
 • Analiza finansowa banku spółdzielczego
 • Ustawa o kredycie hipotecznym
 • Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej
 • Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym – efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
 • Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami
 • Customer Experience/ Zarządzanie doświadczeniem klienta
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

Turystyka:

 • Obsługa klienta w biurach podróży i przedsiębiorstwach ułatwiających nabywanie powiązanych imprez turystycznych w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – z uwzględnieniem wprowadzanych w niej zmian (Dz. U. poz.2361) – zgodnie ze stanowiskiem Rady Sektorowej z 04.05.2020 r. w ramach tego obszaru tematycznego mieszczą się m.in. następujące zagadnienia:
  • błędy w stosowaniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych
  • reklamacje podróżnych i nowe procedury ich rozpatrywania
  • umowy o udział w imprezie turystycznej oraz specyfika umów B2B
  • klauzule niedozwolone w umowach i zmiany w umowach
  • skutki prawne wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności
  • obowiązki i uprawnienia podróżnego i organizatora; obowiązki udzielenia pomocy podróżnemu
  • odpowiedzialność wobec podróżnych
  • impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne
  • hotel jako organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych
  • przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych a organizator turystyki
  • wyłączenie spod ustawy imprez niekomercyjnych
  • wyłudzenie zadośćuczynienia za „zmarnowany urlop
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych
 • Nowe technologie w turystyce
 • Doradztwo w turystyce
 • Pilot wycieczek
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • Animator czasu wolnego.

Moda i innowacyjne tekstylia:

 • Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

IT:

 • Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe i zaawansowane
 • Programowanie – kompetencje podstawowe i zaawansowane
 • Testowanie aplikacji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów
 • Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami modelowanie struktur danych
 • Rozwój kompetencji osobowych.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna:

 • Koordynacja opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie efektywnością placówki medycznej
 • Rozliczenia z płatnikiem
 • Umiejętności analityczne na potrzeby restrukturyzacji zarządzania rozwojem placówki
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
 • Zarządzanie informacją w placówce medycznej
 • Zarządzanie kosztami w placówce medycznej
 • Prawa pacjenta i odpowiedzialność placówki za zdarzenia medyczne
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Nowe technologie medyczne
 • Komunikacja w placówce medycznej
 • Zarządzanie danymi w ochronie zdrowia
 • Restrukturyzacja placówki medycznej
 • Zarządzanie placówką całodobowej opieki
 • Przywództwo i kierowanie instytucją pomocy społecznej
 • Mediacje, negocjacje, rzecznictwo socjalne
 • Zarządzenie i koordynacja lokalnymi usługami społecznymi
 • Komunikacja i PR w pomocy społecznej
 • Ekonomia społeczna i CSR
 • Język angielski/niemiecki (branżowy)
 • Organizacja pracy w zespole
 • Delegowanie zadań
 • Metodologia superwizji i coachingu
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Praca w interdyscyplinarnym zespole
 • Zarządzanie czasem
 • Motywowanie pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Zastosowanie technologii w usługach społecznych
 • Mediacje i negocjacje
 • Trening umiejętności społecznych wg metodyki prof; A; Goldsteina z praktyką i superwizją
 • Kontrola zarządcza
 • Komunikacja interpersonalna
 • PR w pracy społecznej
 • Creative thinking
 • Warsztat budowania relacji i kooperacji ponadsektorowej
 • Podstawowe umiejętności interpersonalne i dotyczące form pomocy psychologicznej.

Motoryzacja z uwzględnieniem elektromobilności:

 • Mentor w branży motoryzacyjnej
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu (kwalifikacje wymienione w §10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U. 2019 poz. 391)
 • Utrzymanie ruchu (specjalista utrzymania ruchu)
 • Operator CNC (w zakresie tworzenia narzędzi i matryc)
 • Lakiernictwo (lakiernik)
 • Operator linii montażowej/produkcyjnej
 • Specjalista ds. planowania gospodarki materiałowej
 • Technologia produkcji/oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania)
 • Obsługa projektów B+R
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Projektowanie i rozwój produktu
 • Szlifierz narzędziowy
 • Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności.

 Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę