Pomoc finansowa dla firm w październiku

Po kilku miesiącach funkcjonowania rządowych i unijnych programów pomocowych przeznaczonych na walkę z pandemią coronawirusa COWID-19, przedsiębiorcy wciąż mogą liczyć na pokaźne wsparcie i pomoc finansową. Choć część programów wygasła, pojawiają się nowe i do zagospodarowania wciąż są spore środki. Mogą z nich skorzystać zarówno firmy już istniejące, jak i przyszli przedsiębiorcy. Mikro-, małe i średnie firmy zapewne znajdą tu coś dla siebie.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

To system pomocowy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska dotkniętych skutkami ekonomicznymi i gospodarczymi wywołanymi pandemią coronawirusa COVID-19. Program przewiduje finansowe wsparcie funkcjonowania dolnośląskich firm oraz szeroką ofertę koordynacyjno-doradczych działań osłonowych, które pozwolą na zachowanie miejsc pracy. Program wprowadzany jest etapami. W pierwszym etapie realizowana jest bieżąca pomoc dla firm zagrożonych pandemią w postaci m.in.: dofinansowania wynagrodzeń oraz części kosztów prowadzenia działalności. W ramach wsparcia finansowego udzielane są również preferencyjne pożyczki i poręczenia. Kolejnymi etapami wsparcia będzie łagodzenie skutków pandemii i pobudzanie rozwoju firm z terenu Dolnego Śląska. Na dofinansowanie do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej firmy mają czas do 31 grudnia 2020 roku.

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Przedsiębiorcy, którzy wezmą kredyt obrotowy, spłacą tylko część odsetek. Resztę sfinansuje Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO) uruchomiony przez BGK. Do końca 2020 roku z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy (mikro-, małe, średnie i duże firmy) oraz podmioty z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych. Wsparcie dotyczy zarówno nowych kredytów, jak i tych zaciągniętych przed epidemią.

Dotacja „Nowy start”

Od 30 czerwca br. PARP oferuje nową formę wsparcia – dotację „Nowy start”, której zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu nowego biznesu. Wsparcie dotyczy przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy ponieśli porażkę biznesową. Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego. O wsparcie mogą ubiegać się również przedsiębiorcy ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy. Zainteresowani mogą składać wnioski do 30 listopada 2022 roku. Z dotacji zostaną opłacone szkolenia dla przedsiębiorcy oraz jego pracowników oraz usługi doradcze po szkoleniu zmierzające do uzupełnienia stwierdzonych braków kompetencji i umiejętności potrzebnych w aktualnej lub przyszłej działalności. Nabór do projektów prowadzą 4 operatorzy wyłonieni przez PARP.

Program „Maluch Plus” 2021

Już od września osoby prywatne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz samorządy w ramach Programu „Maluch Plus” mogą wystąpić o dotację na rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.  Wszystko po to, by umożliwić rodzicom połączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. Ze środków uzyskanych w ramach dotacji będzie można sfinansować m.in. zakup nieruchomości, wyposażenia, plac zabaw, koszty naboru oraz wynagrodzeń personelu. W ramach Programu osoby fizyczne, które złożą wnioski o dotację pomiędzy 7 września a 6 listopada br., będą mogły pozyskać do 10 tys. zł na utworzenie 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym oraz do 5 tys. zł na utworzenie 1 miejsca dziennej opieki.

Nieoprocentowana pożyczka płynnościowa

Do końca 2020 roku mikro-, małe i średnie firmy mogą starać się o nieoprocentowaną pożyczkę płynnościową na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem ich bieżącej działalności i zapewnieniem płynności finansowej. To forma pomocy dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 lub są nią zagrożone. Finansowania udzielają instytucje finansujące, z którymi BGK podpisał umowy na udzielanie pożyczek płynnościowych POIR. Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 6 lat. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup towarów, podatki, składki ZUS oraz zobowiązania handlowe.

Wsparcie restrukturyzacyjne – Polityka Nowej Szansy

120 mln zł rocznie przez 10 lat – taka pomoc trafi do polskich przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych firm, którzy znaleźli się w trudniej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa, ale mają potencjał do dalszego rozwoju. Do tego firmy będą mogły uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie. To wszystko w ramach nowego programu Polityka Nowej Szansy, który ma na celu udzielanie pomocy publicznej firmom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji. Wsparcie będzie miało charakter finansowy (krótkoterminowej pożyczki), jak i ekspercki podczas realizacji planów naprawczych. Otrzymane środki przedsiębiorca będzie musiał zwrócić tylko w przypadku, gdy jego sytuacja poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować. Operatorem Polityki Nowej Szansy jest Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Bon na innowacje

Firmy pracujące nad innowacyjnymi produktami lub usługami mogą pozyskać środki na zakup usług badawczo-rozwojowych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej oraz zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. W ramach konkursu MŚP mogą pozyskać do 900 tys. zł dofinansowania (do 340 tys. zł na usługi przy min. 15% wkładu własnego i do 560 tys. zł na etapie inwestycji, przy min. 30% wkładu własnego). W etapie inwestycyjnym bon na innowacje firmy mają na to czas do 30 grudnia br.

Kredyt na innowacje technologiczne z bezzwrotną premią

Mikro-, małe i średnie firmy do 30 grudnia 2020 roku mogą wystąpić do banku współpracującego z BGK z wnioskiem o kredyt na innowacje technologiczne. Z pozyskanych środków i bez wkładu własnego będzie można sfinansować zakup i wdrożenie nowej technologii zmierzającej do ulepszenia towarów, procesów i usług wnioskodawcy. Do tego MŚP będą mogły wystąpić o bezzwrotną premię technologiczną na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych z w/w kredytu. Wysokość dofinansowania zależeć będzie od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy. Maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W województwie dolnośląskim premia technologiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw wyniesie 45% a dla dużych – już tylko na 35%.

Konkurs nowych technologii w sektorze rolnym – Szybka Ścieżka „Agrotech”

W konkursie „Agrotech” na twórców nowych technologii z sektora rolnego czeka aż 100 mln zł. Przyjmowanie wniosków do konkursu rozpoczął się 10 września i potrwa do 6 listopada. Dotacje przyznaje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Granty są wsparciem dla przedsiębiorców i konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Zadaniem innowacji w rolnictwie jest zwiększenie konkurencyjność polskich firm w obszarze automatyki, robotyk i cyfryzacji a także spowodowanie, by produkcja rolno-spożywcza stała się przyjazna środowisku, co przełoży się na ochronę klimatu i zdrowie obywateli. W przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł. W pozostałych przypadkach (duże firmy i konsorcja), to 2 mln zł.

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości”

Konkurs Polski Produkt Przyszłości organizowany jest przez PARP i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do wygrania jest 100 tys. zł. To szansa na rozwój na globalnym rynku, dzięki innowacyjności. Już od 21 września przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje oryginalne projekty, nowoczesne technologie lub produkty a także kreatywne rozwiązania, jednak o pewnym już stopniu zaawansowania prac. Wnioski o udział w konkursie można składać do 29 października 2020 r.

Konkurs e-Pionier

Konkurs e-Pionier skierowany jest do akceleratorów technologicznych. Powołane w ich ramach zespoły programistów rozwiązują ważne problemy społeczne i gospodarcze, zgłaszane przez instytucje publiczne. Budżet tegorocznej edycji konkursu to 15 mln zł. Konkurs Organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach  w ramach Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wnioskodawcy mogą ubiegać się nawet o 8 mln zł dofinansowania. Nabór wniosków do e-Pioniera rozpoczął się 25 września i potrwa do 2 października 2020 r..

Grant Accelerator Pilot

To propozycja dla startupów oraz młodych firm z sektora MŚP w początkowej fazie rozwoju. W ramach Programu Horyzont 2020 mogą starać się o środki akceleracyjne na rozwinięcie innowacyjnych produktów do poziomu wprowadzenia ich na rynek. Akcelerator wspiera najbardziej obiecujących przedsiębiorców. Z grantu Accelerator Pilot można sfinansować dopracowanie prototypu produktu lub usługi oraz przygotować je komercjalizacji i skalowania. Wysokość grantu uzależniona jest od stopnia zaawansowania prototypu oraz formy finansowania. Przy finansowaniu z grantu projektów o niższym stopniu zaawansowania (6-8 TRL) firma może otrzymać maksymalnie 2,5 mln euro, przy czym grant pokrywa 70% kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekty bardziej zaawansowane (powyżej TRL 8) mogą starać się o kapitał mieszany z finansowaniem kapitałowym na poziomie 17,5 mln euro. Programy akceleracyjne trwają od 12 do 24 miesięcy. Na złożenie wniosków o grant firmy mają czas do 7 października 2020 roku.

Dopłaty do odsetek z Funduszu Gwarancji Rolnych dla rolników i przetwórców

BGK ze względu na pandemię COVID-19 zwiększył pomoc dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych z sektora MŚP. Dokonał tego m.in. poprzez rozszerzenie zadań Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). Producenci rolni oraz przetwórcy mogą obecnie liczyć nie tylko na wydłużoną gwarancję spłaty kredytu w ramach Funduszu, prostsze zasady udzielania kredytu obrotowego, ale również na dopłaty do odsetek. Dopłaty zostały uruchomione na okres do 12 miesięcy w wysokości 2 pkt. proc. w skali roku – dla kredytów objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 roku.  Jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego będzie niższa, to wysokość dopłaty równać się będzie wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.

Niskooprocentowana pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Zarejestrowani bezrobotni, studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci szkół i uczelni wyższych a także opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą wystąpić do pośredników finansowych wybranych przez BGK o udzielenie pożyczki na utworzenie własnej firmy. Jej oprocentowanie wynosi od 0,01% do 0,03%. Maksymalna kwota pożyczki o jaką mogą się starać przyszli przedsiębiorcy, to obecnie 100 tys. zł. Spłatę pożyczki będzie można rozłożyć na 7 lat. Jeżeli przyszły przedsiębiorca skorzysta również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy – część jego pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej zostanie umorzona.

Niskooprocentowana pożyczka na utworzenie miejsca pracy

Dzięki nisko oprocentowanej pożyczce na utworzenie miejsca pracy, przedsiębiorca będzie mógł wyposażyć stanowisko i zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy oraz pozyskać tyle pożyczek, ilu pracowników potrzebuje. Z preferencyjnej pożyczki na utworzenie miejsc pracy mogą skorzystać nie tylko podmioty gospodarcze, ale również niepubliczne przedszkola i szkoły oraz żłobki i kluby dziecięce a także producenci rolni. Do pozyskania jest do 30 tys. zł na utworzenie miejsca pracy. Pożyczkobiorca może również pozyskać znacznie większe środki tworząc więcej stanowisk pracy. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0,01% do 0,03%. Przedsiębiorca będzie ją musiał spłacić w ciągu maksymalnie 3 lat.

Pieniądze na szkolenia

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o środki z UE na dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych i studiów podyplomowych dla siebie i swoich pracowników. Wysokość dofinansowania wynosi do 80%. Wsparcie skierowane jest do branży budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej. Poziom dofinansowania usług rozwojowych może wynieść nawet  80 % wartości tych usług. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2023 roku.

Więcej artykułów z zakresu finansów i biznesu znajdziesz na naszym Blogu – tutaj.
Serdecznie zapraszamy do lektury.
AFK Centrum Obsługi Biznesu – Twoje Biuro Rachunkowe Wrocław.

Powrót na górę